برنامه درسی (چارت) رشته های کارشناسی ارشد

مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

سیستم های انرژی-سیستم های انرژی

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

مهندسی عمران-خاک و پی(ژئوتکنیک)

مهندسی عمران-مدیریت ساخت

مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی