کارشناسی ناپیوسته

مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی
مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکی
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی حرفه ای معماری

کارشناسی پیوسته

روانشناسی
مهندسی معماری
مهندسی عمران
مهندسی پزشکی
مهندسی مکانیک
مهندسی شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی
مهندسی معماری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی سیستم های انرژی-سیستم های انرژی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها