هیات علمی دانشکده روانشناسی

ماندانا محمودجانلو

استادیار گروه روانشناسی

mandana.mahmoudjanlou@mit.ac.ir

نجمه توکلی 

استادیار گروه روانشناسی

najme.tavakoly@mit.ac.ir

نازنین فهیمی 

استادیار گروه روانشناسی

n.fahimi@mit.ac.ir