نازنین فهیمی

استادیار گروه روانشناسی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

n.fahimi@mit.ac.ir

n.fahimi64@gmail.com

زمینه های تحقیقاتی:

1- کودک و نوجوان

2- کودکان استثنایی

3- زوج درمانی بر مبنای طرحواره

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی – گرایش عمومی (99-1395)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

عنوان رساله:

“اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به همراه رژیم غذایی بر انعطاف پذیری روانی و رفتارخودتنظیمی نوجونان دارای اضافه وزن”

کارشناسی ارشد روانشناسی – گرایش عمومی (93-1391)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

عنوان پایان نامه:

“رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای حل تعارض با بهداشت روانی دوران بلوغ در دانش آموزان دختر دبیرستانی”

کارشناسی روانشناسی – گرایش عمومی (87-1383)

دانشگاه پیام نور واحد رامسر

عنوان پایان نامه:

بررسی مولفه های شخصیتی در افراد مبتلا به ناشنوایی و افراد عادی

سوابق آموزشی :

تدریس در مقطع کارشناسی :

1- تفکر و زبان (دانشگاه پیام نور رامسر)

2- روانشناسی شناختی(دانشگاه پیام نور رامسر)

3- روانشناسی سالمندی(دانشگاه پیام نور رامسر)

4- انگیزش و هیجان(دانشگاه پیام نور رامسر)

5- روانشناسی تحولی(دانشگاه پیام نور رامسر)

6-علوم اعصاب شناختی(دانشگاه پیام نور رامسر)

7- روانشناسی شناختی(موسسه آموزش عالی آیندگان)

8- علوم اعصاب شناختی(موسسه آموزش عالی آیندگان)

9- معرفت شناسی(موسسه آموزش عالی آیندگان)

10- آشنایی با فلسفه اسلامی(موسسه آموزش عالی آیندگان)

11- پژوهش های عملی – انفرادی در روانشناسی

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- بررسی تفضیلی نظریه ها و مکاتب در شخصیت

2- بررسی مسائل بهداشت روانی در ایران وجهان

3- پایان نامه

سوابق پژوهشی:

1)Tarkhan ,Morteza,.Fahimi, Nazanin. (2015). The Relationship between Critical Thinking Skills and Puberty Period Mental Health among Female High School Students. International Journal of Basic Sciences & Applied Research.

2) Tarkhan,Morteza,.Fahimi,Nazanin .(2016).Investigating the Relationship between Conflict resolution strategies and Adolescent Mental Health among female High school students. JOURNAL OF PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL STUDIES

3)  Tarkhan ,Morteza,.Fahimi, Nazanin. (2016). Effectiveness of Group Therapy with a Positive-Oriented Approach on Rumination, Illness Perception and Depression in Patients with Multiple Sclerosis (MS). INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES.

4) Fahimi, Nazanin.( 2016). TheEffectivenessofMindfulness-Based Cognitive Therapy onMarital Satisfaction of Couples with AutismChildren. Medwell Journals.

5) Kiamarsi , Azar.kazemi,Reza.Narimani,Mohammad.(2021).The Effects of Mindfulness Training on Psychological Flexibility and Self – Regulation Behavior in Overweight adolescents. International Journal Of pediatrics.

6) ترخان، مرتضی . فهیمی، نازنین(1395). نقش راهبردهای حل تعارض و تفکر انتقادی در پیش بینی بهداشت روانی دوران بلوغ دانش آموزان دختر. فصلنامه تخصصی آموزش،مشاوره و روان درمانی.

7) کیامرثی، آذر . کاظمی، رضا. نریمانی،محمد .(1399).اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به همراه رژیم غذایی بر انعطاف پذیری روانی و رفتارخودتنظیمی نوجوانان دارای اضافه وزن. مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان.

8) کیامرثی، آذر . کاظمی، رضا. نریمانی،محمد .(1399).مقایسه اثربخشی آموزش­های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به همراه رژیم غذایی بر انعطاف پذیری روانی و رفتار خودتنظیمی نوجوانان دارای اضافه وزن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

9) کتاب: زوج درمانی بر اساس تله های شخصیتی. فهیمی، نازنین .(1401). نشر انتخاب.

طرح های پژوهشی

1- داوری در طرح/ایده با عنوان : طراحی و ساخت تجهیزات و وسایل توانبخشی و بازتوانی در مرکز رشد واحدهای فناور تنکابن ،موسسه آموزش عالی رودکی ( 1398) 

سوابق حرفه ای:

1- روانشناس،جانشین مسئول فنی. توانبخشی افرا تنکابن.(از سال 1390تا1388)

2- مسئول فنی. مهد کودک ترانه مادری. (از سال 1394تا1393)

3- موسس ، مسئول فنی . مهد کودک گل های آفرینش.(از سال 1400تا1395)

4- مدرس دانشگاه. دانشگاه پیام نور رامسر.(از سال 1401تا1396)

5- مدرس دانشگاه. موسسه آموزش عالی آیندگان(از سال 1401تا1398)

6- متخصص روانشناس .کلینیک روانشناسی آرامش تنکابن.( 1401)

7- آموزش خانواده با موضوع فرزند پروری و آموزش دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت ابوالفضل(ع)تنکابن 14/8/98

8-آموزش به دانش آموزان با محور شادکامی در سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی تنکابن 21/7/98

9-آموزش به دانش آموزان با محور سلامت روان و شادکامی در دبستان دخترانه شهید حمید درویش تنکابن 24/7/98

10- عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

11- مدرس کارگاه آموزشی روانشناسی کنترل خشم  . دانشگاه پیام نور رامسر(1398)

12- مدرس کارگاه آموزشی خشم واثرآن بر سلامت،مدیریت و کنترل آن. موسسه آموزش عالی آیندگان(1399)

13- وبینار آموزشی روانشناسی من و دنیای درونم. موسسه آموزش عالی آیندگان(1400)