نجمه توکلی

استادیار گروه روانشناسی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

najme.tavakoly@mit.ac.ir

najme.tavakoly@gmail.com

زمینه ­های تحقیقاتی:

روانشناسی تربیتی

سوابق تحصیلی:

دکتری روانشناسی-گرایش روانشناسی تربیتی (۱398-1395)

 دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری- ساری

عنوان رساله:

“روابط ساختاری کمال گرایی والدین، الگو های ارتباطی خانواده، فشار روانی ادراک شده، تاب آوری و تعلل ورزی با عملکرد تحصیلی با نقش میانجی سبک­های هویت در دانش­اموزان مشارکت کننده در برنامه های سازمان یافته”

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی(1393-1391)

دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری- ساری

عنوان پایان نامه:

“رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و رشد اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش­اموزان دوره متوسطه شهرستان قائمشهر “

کارشناسی زبان و ادبیات عرب (۱387-1382)

دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد بابل – بابل

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

۱- روانشناسی خانواده (دانشگاه ازاد واحد ساری)

۲- روانشناسی یادگیری (دانشگاه ازاد واحد ساری)

۳- روانشناسی تربیتی (دانشگاه ازاد واحد ساری)

۴- مباحث اساسی در روانشناسی (دانشگاه ازاد واحد ساری)

۵- انگیزش و هیجان (دانشگاه ازاد واحد ساری)

۶- روانشناسی خانواده (موسسه اموزش عالی و غیرانتفاعی ادیب)

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

۱-روانشناسی رشد (دانشگاه ازاد واحد ساری)

۲-روانشناسی یادگیری (دانشگاه ازاد واحد ساری)

سوابق پژوهشی:

مقالات علمی پژوهشی و ISI

  • Emadian Seyedeh Olia, Dehrouyeh Shahrbanoo, Tavakoli Najmeh, Tavakoli Naghmeh. (2022). The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Emotion Regulation, Food Cravings and Body Mass Index in Obese Female Students. Razavi International Journal of Medicine10(3), 9-15.
  • Tavakoli, Najmeh; Hasanzadeh, Ramezan; Emadian, Olia. (2019). The Mediating Role of Identity Styles in the Relationship Between Procrastination and Academic Performance in High School Boy Students. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology, 2019, 6.4: 211-218.‏
  • شهربانو دهرویه، نجمه توکلی، نغمه توکلی (1400)، مدلیابی معادلات ساختاری کمال گرایی والدین بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری سبکهای هویت در دانش آموزان، روان سنجی
  • شهربانو دهرویه، نجمه توکلی، نغمه توکلی (1400)، مدلسازی معادلات ساختاری الگوهای ارتباطی خانواده بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری سبکهای هویت در دانش آموزان، روان سنجی
  • بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و رشد اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشگاه ازاد واحد بابل
  • نقش واسطه ای سبک های هویت در رابطه فشار روانی ادراک شده با عملکرد تحصیلی نشریه علمی پژوهشی راهبرد های اموزش در علوم پزشکی