به اطلاعیه کلیه دانشجویان گرامی می رساند، شماره تماس های اداره آموزش موسسه به شرح ذیل تغییر یافت.

مدیر آموزش: 35100115-011

کارشناس آموزش: 35100151-011

دانش آموختگان و تحصیلات تکمیلی: 35100113-011

مدیر مالی: 35100114-011

روابط عمومی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها