قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

سامانه صندوق رفاه از دوشنبه  ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ تا  ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ جهت ثبت درخواست وام فعال خواهد بود. متقاضیان ضمن مطالعه راهنمای ثبت نام و اطلاع از مبالغ وام جهت ثبت وام خود اقدام نمایند.

نشانی سامانه صندوق رفاه:

https://refah.swf.ir