قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

»»» آخرین مهلت تحویل “فرم مجوز دفاع” و “همانندجو از پایان نامه” جهت دفاع در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱، روز ۱۵ شهریور ماه 1402می باشد. در غیر اینصورت، دفاع به ترم بعد موکول می‌شود.

>> توجه نمایید این مهلت، به هیچ عنوان تمدید نمی شود.