هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی، برق و کامپیوتر

عباس سلیمانی

استادیار گروه مهندسی پزشکی

abas.soleimani@mit.ac.ir

محسن نیک پور

استادیار گروه مهندسی برق-پزشکی

سجاد سلیمانی

استادیار گروه مهندسی پزشکی-مکانیک

سعید مبلغ حسینی

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

باقر رمضان نیا

مربی گروه مهندسی برق

bagher.ramzannia@mit.ac.ir