هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و معماری

شعبان نجف پور

دانشیار گروه مهندسی عمران

shabannajafpour@mit.ac.ir

فرزاد فرخ زاد

استادیار گروه مهندسی عمران

توحید نعمتی

استادیار گروه مهندسی عمران

tohidnemati@mit.ac.ir

مجید یوسف نیا پاشا

استادیار گروه مهندسی معماری

majid.yousefniapasha@mit.ac.ir

مهدی غفوری

استادیار گروه مهندسی معماری

mehdighafouri@mit.ac.ir

آیدا ارجمندتبار

استادیار گروه مهندسی معماری

arjmandtabaraida@mit.ac.ir