هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، مکانیک و شیمی

پروفسور قاسم نجف پور

استاد گروه مهندسی شیمی

سید میر خلاق میرنیا

مرتبه علمی دانشیار

skmirnia@mit.ac.ir

طاهره گرجی

استادیار گروه مهندسی مکانیک

یاسر خسرویان

مربی گروه مهندسی صنایع

رضا غضنفری

مربی گروه مهندسی صنایع

rezaghazanfary@mit.ac.ir

محمد حاجی امیری

مربی گروه مهندسی مکانیک

hajiamiri@mit.ac.ir