هر راه بجز راه تو کج خواهد شد
بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد
ما منتظران اگر بخواهیم همه
امسال همان سال فرج خواهد شد

ولادت باسعادت آخرین مرد نجات، منبع خیر و برکات، مهدی موعود مبارک باد

روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران