مهدی غفوری

استادیار گروه مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

mehdighafouri@mit.ac.ir

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- Vernacular Architecture

2- Sustainable Architecture

3- Globalisation

4- Housing

5- Modernisation

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی معماری گرایش معماری بومی (95-1391)

دانشکده Built Environment – دانشگاه UTM Malaysia – مالزی

عنوان رساله:

“PERCEPTION OF USERS TOWARDS THE IMPACT OF MODERNISATION ON VERNACULAR HOUSING IN IRAN”

کارشناسی ارشد مهندسی معماری- گرایش معماری (81-1373)

دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه یزد – یزد

عنوان پایان نامه:

طراحی دهکده تفریحی توریستی دیوچشمه کجور ”

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- دانشگاه شهید بهشتی (پارک علمی و تحقیقاتی زیرآب) 1389-1382 و 1395-1394

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 1386-1382

3- دانشگاه غیر انتفاعی طیری بابل 1391-1385

4- دانشگاه مازندران 1390-1386

5- دانشگاه سما ساری 1386

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- دانشگاه غیر انتفاعی طیری بابل 1394 تا کنون

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 1396-1394

تحقیقات:

1) Social sustainability in Kampung community

2) Vernacular houses of northern Iran: comparative analysis of construction technologies

3) Cost of construction: How globalization impacts on vernacular houses?

4) Vernacular houses confronting with modernization: impacts on harmony of construction with surrounding

5) Continuity of vernacular house construction with the past in modernization era

6) How friendliness of vernacular housing affected by modernisation?


مقالات علمی پژوهشی:

1- ” سادگی در مسکن و معماری روستایی مازندران” مجله مسکن و انقلاب 1386

2) Ghafouri, M., Khan, T. H., & Ahmad, A. S. (2016). HOW SIGNIFICANT IS DURABILITY IN VERNACULAR HOUSE CONSTRUCTION?. JURNAL TEKNOLOGI, 78(9), 113-122.


سوابق حرفه ­ای:

1- عضویت در نظام مهندسی از سال 1382 تا کنون