محسن نیک پور

استادیار گروه مهندسی برق-الکترونیک-پزشکی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

mhsnnikpour@yahoo.com

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- بازشناسی ویدئو و تصویر با استفاده از روشهای کدگذاری تنک و یادگیری منیفلد

2-کاربرد  معادلات مشتقات جزئی (PDEs) در پردازش تصویر

3- تشخیص امضا

4حذف نویز تصاویر طبیعی و پزشکی

5-  فشرده سازی صوت با استفاده از ویولت

6- شبکه های عصبی مصنوعی

 7- شناسایی الگوها

 

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی برق- الکترونیک (1396)

 دانشکده  مهندسی برق- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان رساله:

بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از ترکیب روشهای بازنمایی تنک و یادگیری منیفلدی

 استاد راهنما: دکتر محمدرضا کرمی و دکتر رضا قادری

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک (1387)

دانشکده  مهندسی برق- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان پایان نامه:

حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزئی PDE

 استاد راهنما: دکتر حمید حسن پور

رتبه اول در میان دانش آموختگان

 

کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک (1383)

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه مازندران

عنوان پروژه:

طراحی و ساخت سیستم اعلام خطر از طریق خط تلفن

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- پردازش تصویر (دانشگاه صنعتی نوشیروانی)

2- سیستم های کنترل خطی (موسسه صنعتی مازندران، موسسه هدف ساری)

3- مدارات الکترونیکی (موسسه صنعتی مازندران، دانشگاه پیام نور بابل)

4- اصول میکروکامپیوتر (موسسه صنعتی مازندران، دانشگاه شمال آمل، موسسه هراز آمل)

5- مدارات مجتمع خطی (موسسه هراز آمل)

6- مدارت مخابراتی (موسسه خزر محمود آباد)

7- مبانی مهندسی برق (موسسه صنعتی مازندران)

 

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- پردازش  تصاویر پزشکی (موسسه صنعتی مازندران)

2- شناسایی آماری الگوها (موسسه صنعتی مازندران)

3- پردازش تصاویر دیجیتال (موسسه صنعتی مازندران)

4- سمینار (موسسه صنعتی مازندران، موسسه هدف ساری)

 

سوابق پژوهشی:

 

مقالات ISI

 • Mohsen Nikpour, Mohammad reza Karami and Reza Ghaderi (2017). HUMAN ACTION RECOGNITION USING A NEW SPARSE CODING APPROACH, Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Vol. 29, No. 2 – 1750013(ISI).
 • Ehsan Nadernejad and Mohsen Nikpour, (2012). Image denoising using new pixon representation based on fuzzy filtering and partial differential equations, Digital Signal Processing Journal, Vol. 22, pp.913-922.
 • Mohsen Nikpour , H.Hassanpour, (2010). Using Diffusion Equations for Improving Performance of Wavelet-based Image Denoising Techniques ,” IET Image processing , Vol. 4, NO. 6, pp. 452–462 (IPR 2010) (ISI).

 

مقالات علمی و پژوهشی

 • حمید حسن پور و محسن نیک پور “حذف نویز تصویر با استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در معادلات مشتقات جزئی” مجله مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال ۶، شماره ۴، صفحه ۳۰۱-۳۰۷، ۱۳۸۷
 • Mohsen Nikpour, Mohammad reza Karami and Reza Ghaderi, ” A new Sparse Coding Approach for Human Face and Action Recognition”, Journal of Information Systems and Telecommunication, Vol. 5, No. 1, pp. 16-24,2017.
 • Mohsen Nikpour, Mohammad reza Karami and Reza Ghaderi, ” Face recognition using an Affine Sparse Coding approach”, Journal of AI and Data Mining, Vol 5, No 2, pp. 223-234, 2017.
 • Hamed Moradi Pour, Hossein Ashtiani and Mohsen Nikpour, ” Active Queue Management in TCP NetworksBased on fuzzy-PID Controller , Global Journal of Computer Science and Technology, Vol. 10, Issue. 9 ,pp. 42-46, 2010.
 • Hamed Moradi Pour, Hossein Ashtiani and Mohsen Nikpour, ” A Survey of MANET Routing Protocols in Large-Scale and Ordinary Networks”, Global Journal of Computer Science and Technology, Vol. 10, Issue. 13 ,pp. 14-26, 2010.
 • Mohsen Nikpour ,Nadernejad, H.Ashtiani “Using PDE’s for Noise reduction in time series ”, International Journal of Computing and ICT Research, Vol. 3, No. 1, pp. 42-48.
 • Mehdi Radmehr, Seyed Mahmoud Anisheh,  Mohsen Nikpour and  Abbas Yaseri, ” Designing an Offline Method for Signature Recognition“, World Applied Sciences Journal , Vol. 13, Issue. 3, pp. 438-443, 2011.

مقالات کنفرانسی

 • نسا رضایی و محسن نیک پور ” شناسایی عدد دست نویس با روش بازنمایی تنک” کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، دی ماه ۱۳۹۶
 • محسن نیک پور و محمدرضا کرمی و رضا قادری ” بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از ترکیب روشهای کدگذاری تنک و یادگیری منیفلد” , اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نودر مهندسی برق و کامپیوتر، ایران دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۹۵
 • محسن نیک پور و حمید حسن پور ” استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در حذف نویز تصاویر با استفاده معادلات مشتقات جزئی” , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر ایران دانشگاه تربیت مدرس ایران، ۱۳۸۶
 • Javad Mozaffarzadeh and Mohsen Nikpour, “Combination of reinforcement Learning and Braitenberg techniques for faster mobile robot navigation “, International conference on robotics and automation engineering, ICRAE, Malaysia, 2014.
 • Fatemeh Moradian, Saeed Alighal’e and Mohsen Nikpour , “The Breast Cancer Detection Method By Using of Bees algorithm Based on Association rules and Neural Network,” International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization, ICNMO01,Shomal University, Iran 2012.

داوری مجلات و کنفرانسها

 

1- داور مقالات مجله بین المللی IET Image processing (ISI)

2- داور مقالات مجله بین المللی IET Signal processing  (ISI)

3- داور مقالات مجله بین المللی Imaging Science Journal (Taylor And Francis) (ISI)

4- داور مقالات مجله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (ISC) رایانش نرم و فناوری اطلاعات

5- داور  مقالات در مجله علمی پژوهشی Journal of Advances in Computer Research

6- داوری ۵ مقاله کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۹۴ 

 

سوابق حرفه ای:

راه اندازی آزمایشگاه، کارگاه و برگزاری نمایشگاه

1- راه آزمایشگاه مهندسی پزشکی و الکترونیک (موسسه صنعتی مازندران)

2- راه اندازی و تجهیز کارگاه PLC و رباتیک (موسسه صنعتی مازندران)

3- برگزاری کارگاه آموزشی “شناسایی فعالیت انسان با استفاده از پردازش تصویر” در هفته پژوهش 1395

4- برگزاری کارگاه آموزشی “کاربرد معادلات مشتقات جزئی در پردازش تصویر” در هفته پژوهش 1396

 

فعالیت های اجرایی

1- مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1389 تاکنون

2- مدیر امور دانشجویی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1389 تا سال 1392

3- مدیر پژوهشی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1392 تا سال 1394

4- مدیر تحصیلات تکمیلی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1394 تا سال 1397

5- عضو کمیته جذب در موسسه صنعتی مازندران از سال 1392 تاکنون

6- عضو شورای بررسی موارد خاص موسسه از سال 93 تاکنون

7- عضو و دبیر شورای چاپ و انتشارات موسسه صنعتی مازندران از سال 1392 تا 1394