فرزاد فرخ زاد

استادیار گروه مهندسی عمران

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

farzadfarokhzad@mit.ac.ir

farzadfarokhzad@gmail.com

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- ژئوتکنیک لرزه‌ای

2- ریزپهنه بندی ژئوتکنیکی لرزهای- مدیریت بحران

3- بهسازی خاک

4- تحقیقات صحرایی

5- پی‌های سطحی و عمیق (شمع)

6- مدل سازی خاک و اثرات ساختگاه

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک لرزه ای (94-1390)

دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان رساله:

ارزیابی روانگرایی با در نظر گرفتن اثرات ساختگاهی (مطالعه موردی بابل)

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش ژئوتکنیک خاک و پی (86-1384)

دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان پایان نامه:

ارزیابی روانگرایی به کمک سیستم های هوشمند

کارشناسی مهندسی عمران (84-1380)

دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- مهندسی پی (دانشگاه علم و فناوری مازندران، موسسه صنعتی مازندران، موسسه طبری)

2- استاتیک (دانشگاه علم و فناوری مازندران)

3- خاک (موسسه صنعتی مازندران، موسسه طبری)

4- مقاومت مصالح 1 و 2 (موسسه صنعتی مازندران، موسسه طبری)

5- بارگذاری (موسسه صنعتی مازندران، موسسه طبری)

6- کاربرد نرم افزارهای عمرانی (موسسه صنعتی مازندران، موسسه طبری)

7- نقشه برداری (موسسه صنعتی مازندران، موسسه طبری)

8- روش های اجرایی ساختمان (موسسه صنعتی مازندران)

9- اجرای سازه های فلزی و بتنی (موسسه صنعتی مازندران)

10- تحقیقات محلی (موسسه صنعتی مازندران)

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- ژئوتکنیک لرزه ای (موسسه صنعتی مازندران، دانشگاه آزاد واحد قائم شهر، موسسه پردیسان)

2- دینامیک خاک (موسسه صنعتی مازندران، دانشگاه آزاد واحد قائم شهر)

3- تحقیقات صحرایی (موسسه صنعتی مازندران)

4- بهسازی خاک (موسسه پردیسان، موسسه طبری)

5- سمینار (موسسه صنعتی مازندران)

سوابق پژوهشی:

مقالات علمی پژوهشی و ISI

 • Farrokhzad, F., Golpour, E., Taghavinezhad, M., & Choobbasti, A. J. (2021). Experimental study on the sand of Bandar-e Anzali using shaking table. Geotechnical and Geological Engineering, 39(8), 5665-5674.
 • Taghavinezhad, M., Janalizadeh Choobbasti, A., & Farrokhzad, F. (2019). Effect of liquefaction on nonlinear seismic response in layered soils: a case study of Babol, North of Iran. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-18.
 • Janalizadeh Choobbasti A, Farrokhzad F, Nadimi A, Soleimani Kutanaei S. (2019). Effects of copper sludge on cemented clay using ultrasonic pulse velocity. Journal of Adhesion Science and Technology 11:1-2.
 • Farrokhzad, F, & Janalizadeh, A. (2017). Depth Reduction Factor Assessment for Evaluation of Cyclic Stress Ratio Based on Site Response Analysis. Soil Mechanics and Foundation Engineering 54(4), 244-252.
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ (2016) Empirical Correlations of Shear wave velocity (Vs) and Standard Penetration Resistance Based on Soil Type in Babol City. Indian Journal of Geo-Marine Sciences. 45(11): 1566-1577
 • Choobbasti AJ, Farrokhzad F, Rahim mashaie S et al. (2015) Mapping of soil layers using artificial neural network (case study of Babol, northern Iran). Journal of the South African Institution of Civil Engineering 57(1): 59–66
 • Choobbasti AJ, Rezaei S, Farrokhzad F et al. (2014) Evaluation of site response characteristic using nonlinear method (Case study: Babol, Iran). Frontiers of Structural and Civil Engineering 8(1): 69–82
 • Choobbasti AJ, Shooshpasha E, Farrokhzad F (2013) 3-D Modeling of groundwater table using artificial neural network-case study of Babol. Indian Journal of Geo-Marine Science 42(7): 903–906
 • Choobbasti AJ, Rezaei S, Farrokhzad F (2013) Evaluation of site response characteristic using microtremors. Gradevinar 65(8): 731–741
 • Choobbasti AJ, Shooshpash E, Farrokhzad F (2012) 3-D Modeling of soil’s unsaturated depth using artificial neural network (Case Study of Babol). Unsaturated Soils: Research and Applications (SPERINGER) 2: 317–324
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ, Barari A (2012) Liquefaction microzonation of Babol city using artificial neural network. Journal of KSUC (ELSEVIER) 24(1): 89–100
 • Farrokhzad F, Barari A, Choobbasti AJ et al. (2011) Neural network-based model for landslide susceptibility and soil longitudinal profile analyses: Two case studies. Journal of African Earth Sciences (ELSEVIER) 61: 349–357
 • Farrokhzad F, Barari A, Ibsen LB et al. (2011) Predicting subsurface soil layering and landslide risk with artificial neural networks: A Case Study from Iran. Geologica Carpathica 62(5): 477–485
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ, Barari A et al. (2011) Assessing landslide hazard using artificial neural network: Case Study of Mazandaran, Iran. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 6(1): 251–261
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ (2011) Assessing stress and strain behavior of soil under circular foundation using finite element method. International Journal of Civil and Structural Engineering 1(4): 949–957
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ (2011) Assessing the load size effect in the soil (under single foundation) using finite element method. International Journal of Soil Sciences 6(3): 209–216
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ, Barari A (2011) Determination of liquefaction potential using artificial neural networks. Gradevinar 63: 837–845
 • Farrokhzad F, Mowlaee P, Barari A et al. (2011) Analytical investigation of beam deformation equation using perturbation, homotopy perturbation, variational iteration and optimal homotopy asymptotic methods. Carpathian Journal of Mathematic 27(1): 51–63
 • Choobbasti AJ, Hesami S, Najafi A, Farrokhzad F et al. (2010) Numerical evaluation of bearing capacity and settlement of ring footing; Case Study of Kazeroon cooling tower. International Journal of Research & Reviews in Applied Sciences 4(3): 263–271
 • Barari A, Choobbasti AJ, Farrokhzad F et al. (2009) Application of homotopy perturbation method and vaiational iteration method to nonlinear diffusion equation with reaction term. Journal of Applied Functional Analysis 4(2): 300–310
 • Barari A, Farrokhzad F, Choobbasti AJ et al. (2009) Application of homotopy perturbation method to nonlinear oscillator differential equations. Journal of Applied Functional Analysis 4(2): 193–204
 • Farrokhzad F, Choobbasti AJ, Ganji DD (2009) Analysis of wave equation in piles during impact driving using approximate methods. Journal of Applied Functional Analysis 4(3): 417–429
 • Choobbbasti AJ, Farrokhzad F, Barari A (2009) Prediction of slope stability using artificial neural network (Case Study: Noabad, Mazandaran, Iran). Arabian Journal of Geosciences (SPRINGER) 2(4): 311–319
 • Choobbasti AJ, Farrokhzad F, Moosavi AK et al. (2009) Solution of beam deformation equation using perturbation and homotopy perturbation methods. Journal of Applied Functional Analysis 4(3): 392–399
 • Barari A, Ghotbi AR, Farrokhzad F et al. (2008) Variationa iteration method and homotopy-perturbation method for solving different types of wave equations. Journal of Applied Sciences 8: 120–126
 • Choobbasti AJ, Barari A, Farrokhzad F et al. (2008) Analytical investigation of a fourth-order boundary value problem in deformation of beams and plate deflection theory. Journal of Applied Sciences 8(11): 2148–2152
 • Choobbasti AJ, Barari A, Safaie M, Farrokhzad F et al. (2008) Mitigation of Flourd (Pol e safid) landslide, northern Iran, using non-woven geotextiles. Review of the Bulgarian Geological Society 69(1): 49–56
 • Choobbasti AJ, Farrokhzad F, Barari A et al. (2008) Application of wave equation in pile foundation using homotopy perturbation method and variational iteration method. Journal of Applied Sciences 8(11): 2158–2162

مقالات کنفرانسی

 • پهلوان حسین، فرخ‌زاد فرزاد، روحی نژاد مونا (1396) مقایسه روش‌های مختلف تعیین ظرفیت باربری شمع‌های بتن آرمه درجا ریز (مطالعه موردی برج 30 طبقه بابلسر). دهمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه شریف
 • حسن پور آنوهه، فرخ زاد فرزاد، شعبانی محمد جواد (1396) بررسی مدل رفتاری خاک بر عملکرد گودبرداریهای شهری. دهمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه شریف
 • نجاری محجوبه، فرخ‌زاد فرزاد، پهلوان حسین (1396) تحلیل لرزه‌ای و بررسی تأثیر سربار در پایداری شیروانی‌های خاکی به روش نیلینگ و دیوار حائل در حالت لرزه‌ای. دهمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه شریف
 • پرکار نوید، فرخ‌زاد فرزاد، پهلوان حسین (1396) بهسازی خاکریزهای راه و راه‌آهن با استفاده از ژئوگرید تحت بار زنده. دهمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه شریف
 • آقاکثیری شیما، فرخزاد فرزاد، قضاوی محمود (۱۳۹۵) بررسی نشست در خاک ماسه‌ای تحت بارگذاری دینامیکی متفاوت. همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
 • توسلی علی اکبر، فرخزاد فرزاد، پهلوان حسین (۱۳۹۵) مدلسازی عددی مراحل ساخت دیوار سپرکوبی مهارشده. دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
 • آقاکثیری شیما، فرخزاد فرزاد، قضاوی محمود (۱۳۹۵) تعیین ظرفیت باربری و نشست شمع در خاک ماسه‌ای در حالت استاتیکی و دینامیکی. همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
 • حسن پور آنوهه، فرخ زاد فرزاد، شعبانی محمد جواد (1395) تحلیل عملکرد ساختمان مجاور گود با در نظر گرفتن اندرکنش گودبرداری و سازه. چهارمین کنگره بین‌المللی عمران و معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • جانعلیزاده عسکر، فرخزاد فرزاد، هاشمی نژاد امیرحسین (۱۳۹۵) استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین شاخص فشردگی خاک‌های ریزدانه. کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط‌زیست در هزاره سوم
 • آقا کثیری شیما، آقا کثیری ساناز، فرخ‌زاد فرزاد، قضاوی محمود (1395) چهارمین کنگره بین‌المللی عمران و معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • تقوی‌نژاد مریم، جانعلیزاده عسکر، فرخ‌زاد فرزاد (1395) بررسی اثر روانگرایی بر پاسخ ساختگاه در خاک‌های لایه‌ای به روش غیرخطی. چهارمین کنگره بین‌المللی عمران و توسعه شهری
 • تقوی‌نژاد مریم، جانعلیزاده عسکر، فرخ‌زاد فرزاد (1395) پیش‌بینی فشار آب حفره‌ای ناشی از زلزله (مطالعه موردی شهر بابل). پنجمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک. تهران
 • جانعلیزاده عسکر، فرخزاد فرزاد، هاشمی فرد شاهین (۱۳۹۴) بررسی تأثیر افزودن نانو سیلیس و سیمان بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل بابلسر. اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی معماری، عمران و محیط‌زیست شهری
 • نصرالله زاده هومن، جانعلیزاده عسکر، فرخ‌زاد فرزاد (۱۳۹۳) شبیه‌سازی عددی تراکم دینامیکی در خاک‌های دانه‌ای. اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
 • محمدی مینا، جانعلیزاده عسکر، فرخ‌زاد فرزاد، محمدی محمد (1393) بررسی تأثیر افزایش مقاومت محصور نشده بر خود ترمیمی خاک‌های رسی. پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
 • عباسی مجتبی، جانعلیزاده عسکر، فرخ‌زاد فرزاد، شیرکول حشمت (1393) بررسی تأثیر ساختگاه بر پاسخ زمین (مطالعه موردی شهر بابل). همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع. شیراز
 • جانعلیزاده عسکر، فرخ‌زاد فرزاد، فتحی شوب حمید (1393) مطالعه پارامتریک پایدارسازی بستر سطوح شیب‌دار با ژئوتکستایل با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS. هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
 • عباسی م، جانعلیزاده ع، فرخ‌زاد ف (1393) ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی و اثرات آن در سطح زمین. دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه
 • جانعلیزاده عسکر، صفرقلی مرزونی سینا، نیکخواه شهمیرزادی محمود، فرخ‌زاد فرزاد (1393) بررسی شاخص پتانسیل روانگرایی به کمک سرعت موج برشی و مقایسه آن با روش عدد نفوذ استاندارد مطالعه موردی جنوب شرقی شهر بابل. اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
 • جانعلیزاده عسکر، صادق رضائی، فرخ‌زاد فرزاد (۱۳۹۲) بررسی اثر شرایط ساختگاه بر جنبش نیرومند زمین در خاک‌های لایه‌ای. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
 • جانعلیزاده ع، رستمیان ع، فرخ‌زاد ف (1392) ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش درون‌چاهی (مطالعه موردی غرب بابل). هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران. زاهدان
 • جانعلیزاده ع، رحیم مشایی س، فرخ‌زاد ف (1392) تعیین لایه‌بندی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل). اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی
 • جانعلیزاده ع، فرخ‌زاد ف، رضائی ص (1392) بررسی اثر ساختگاه به کمک تحلیل نتایج میکروترمورها و مقایسه آن با مطالعات ژئوتکنیک (مطالعه موردی شمال غرب بابل). هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران. زاهدان
 • جانعلیزاده ع، فرخ‌زاد ف، عظیمی م (1392) بهسازی خاک با استفاده از میکروپایل بررسی موردی در شهر بابل. اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی
 • جانعلیزاده ع، رضائی ص، وفایی ع، فرخ‌زاد ف (1392) تعیین پتانسیل روانگرایی خاک به کمک آزمایش میکروترمور (مطالعه موردی شمال غربی بابل). هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران. زاهدان
 • فرخ‌زاد ف، جانعلیزاده ع، توکلی ح ر (1391) مقدمات، روش و اهمیت جمع‌آوری داده‌های معتبر در پروژه ریز پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه و مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر بابل). دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران. تهران
 • رضایی ص، جانعلیزاده ع، فرخ‌زاد ف (1391) بررسی اثر ساختگاه به کمک اندازه‌گیری میکروترمورها (مطالعه موردی بابل). همایش ملی عمران و توسعه پایدار. مشهد
 • جانعلیزاده ع، رضائی ص، فرخ‌زاد ف (1391) کاربرد میکروترمورها در ریزپهنه بندی لرزه‌ای (مطالعه موردی بابل). اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های شهری در مجاورت گسل‌های فعال. تبریز
 • فرخ‌زاد ف، جانعلیزاده ع (1386) استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین سطح آب زیرزمینی. کنگره بین‌المللی بهسازی سازه‌ها. گرگان
 • فرخ‌زاد ف، جانعلیزاده ع (1384) استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی خاک. کنگره ملی مهندسی عمران. تبریز

31) Farrokhzad F, Choobbasti AJ (2008) Geotechnical scheme for constructing light structures on instable slopes. 8th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington USA

طرح‌های پژوهشی

1- مجری طرح پژوهشی پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای مرکز و شرق استان مازندران (1395)

2- همکاری در اجرای پروژه ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای و مدیریت بحران شهر بابل (92-1390)

3- منتخب به عنوان پژوهشگران برتر نظام مهندسی بابل (1389)

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی

1) Editorial online manager of AJGS (Springer) (since 2011)

2) Editor of international journal of civil and structural engineering (since 2010)

3- نشریه عمران مازندران (86-1383)

سوابق حرفه ای:

1- نایب رئیس کمیسیون آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن نظام مهندسی استان (از 1395)

2- مدرس دوره های ارتقای پایه مهندسین (از 1395)

3- مدرس دوره‌های ورود به اجرا (از 1395)

4- نماینده کمیسیون ژئوتکنیک در کمیسیون بررسی نقشه نظام مهندسی (از 1393)

5- عضو کمیسیون تخصصی ژئوتکنیک نظام مهندسی بابل (از 1391)

6- عضو کمیسیون بررسی مطالعات خاک نظام مهندسی بابل (از 1391)