عباس سلیمانی

استادیار گروه مهندسی پزشکی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

abas.soleimani@mit.ac.ir

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- تصویربرداری در چشم پزشکی

2- دینامیک حرکت سیال در چشم

3- اعضای مصنوعی چشم

 

سوابق تحصیلی:

دکترای تخصصی (Ph.D) (64-1361)

دانشکده پزشکی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران

عنوان رساله:

بررسی عمل جراحی دکولمان رتین در مرکز لبافی نژاد

 

دکترای حرفه‌ای (M.D) (54-1349)

دانشکده پزشکی – دانشگاه تهران- تهران

عنوان پایان نامه:

بررسی عوارض چشمی فشار خون بالا

 

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس در دانشگاه علوم پزشکی بابل (بین سالهای 1365 تا 1395)

کلاس عملی در درمانگاه چشم

کلاس تئوری مباحث محتلف چشم پزشکی

روند بخش چشم

کنفرانس ماهانه

کلاس تئوری اورژانس های چشم

 

 

تدریس دروس در موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران (از سال 1395 تاکنون

آناتومی

فیزیولوژی

فیزیک پزشکی

 

سوابق پژوهشی:

مقالات علمی پژوهشی و ISI (انگلیسی)

 

 

1) Radioprotective effect of hesperidin on reducing oxidative stress in the Lens tissue of rats, Navid Karimi, Ali Shabestani Monfared, Gholam Hassan Haddadi, Abbas Soleymani, Erfan Mohmmadi, Karim ollah Hajian- Tilaki, Sajad Borzoueisileh, Vol. 3, 2017, International Journal of Pharmaceutical Investigation

2) Aflaxoths in Food products in Iran: a Rever of the Literature, Mohammad Taghi Hedayati‚ Saeid Mahdavi Omran‚ Abbas Soleymani‚ Mojtaba Taghitade Armaki, 2016, Jundishapur Journal of Microbiology

3) Species Diversity of Keratinophilic Fungi in various soil type of Babol Medical University Hospital Yard, Abbas Soleymani, Seyed Ali Asghar Sefidghar‚ Mohammad Hoseini, Hamze Sharifi, Vol. 3, 2015, International Journal of Applied Science and Technology

4) Diazinon-induced ulcerative Keratitis in C57b1/6mice, Ebrahim Zabihi, Abbas Soleymani*, Leila Ghasemi, Vol. 5, 2012, Journal of Ocular biology‚ diseases‚ and informatics

5) Frequency of Ophthalmic Complications on 140 Cases of Type II Diabetes Mellitus, Babol, Iran, A. Soleymani*, Z. Moazzezi, A. Gorjizadeh, Vol. 4, 2012, World Applied Sciences Journal

6) Fungal Normal Flora of Conjunctiva in Healthy Individuals in Babol‚ Northern Iran, A Soleymani*, AA Sefidgar, M Mashmool , Vol. 2, 2010, Iranian Red Cresent Medical Journal

7) Comparison of the Efficacy of Aspirin‚ Aspirin + Dipyridamole and Warfarin in Patients with Amaurosis Fugax Secondary to Mitral Valve Prolapse, Abbas Soleymani, Khosro Amuzadeh, Alijan Ahmadi Ahangar, Mehdi Nili Ahmadabadi‚ Mohammad Miri, Vol. 3, 2010, Iranian Journal of Ophthalmology

8) Globe Extrusion (Server Globe Tenting) Due to Trauma (Case Report), Abbas Soleymani*, Vol. 2, 2010, World Applied Sciences Journal.

 

 

مقالات علمی پژوهشی و ISI (فارسی)

 

1- نتایج درمان تنبلی چشم در کودکان زیر 9 سال به روش بستن چشم به طور تمام وقت با کاهش زمان تدریجی (سالهای 70-1392)، عباس سلیمانی، ثریا خفری، هدی باحشمت، شماره 11، 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

2- بررسی میزان آلودگی چای مصرفی شهر بابل به قارچ های ساپروفیت و اهمیت بهداشتی آن، عباس سلیمانی، سیدعلی اصغر سفیدگر، سپیده تقی زاده، کریم ا… حاجیان، شماره 2، 1393، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان سبزوار

3- گزارش یک مورد افتالمیازیس خارجی، عباس سلیمانی*، الهام طیبی، ساجده امیدبخش، مورد 92، 1391، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

4- گزارش یک مورد آنوفتالمی، عباس سلیمانی*، سارا کریمی، سوده سلیمانی، مورد 86، 1391، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

5- گزارش دو مورد سندرم ترسون، مهدی نیلی احمدآبادی، بیژن پورمستدام، رضا کارخانه، ابراهیم میکانیکی، عباس سلیمانی، شماره 3، 1388، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

6- اثر نیفیدیپین زیرزبانی بر روی فشار داخل چشمی به دنبال لوله گذاری داخل نای و تجویز ساکی نیل کولین، پرویز امری، سیدمظفر ربیعی، عباس سلیمانی، ابوالقاسم قاسمی، محمد حسین پور، علی بیژنی، شماره 6، 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

7- بررسی فلورنرمال باکتریهای هوازی ملتحمه چشم افراد سالم (بیمارستان شهید بهشتی بابل)، عباس سلیمانی*، سیدعلی اصغر سفیدگر، حسن رمضانی، شماره 4، 1381، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

8- اثر روزه داری بر میزان فشار چشم در افراد سالم، عباس سلیمانی*، سیداحمد رسولی نژاد، الناز مهدی پور، الهام حسینیان، شماره 1، 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

9- معرفی یک مورد جسم خارجی اربیت، عباس سلیمانی امیری*، شماره 7 و 8، 1374، مجله علمی فرهنگی شافی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌های علمی ملي و بين المللي:

1- Evaluation of Aerobic Batcerial Normal Flora of Conjunctiva in Healthy Persons, those refered to eye clinic of Shahid Beheshti Hospital, Babol, Iran, A.Soleimani, A. Sefidgar, H. Ramzani, XXI Congress of the ESCRS, 6-10 Sep 2003, Munich, Germany

2- Evaluation of Fungal Normal Flora of Conjunctiva in Healthy Persons(Shahid Beheshti Hospital, Babol, Iran), A.Soleimani, S.A. Sefidgar, M. Mashmool, 15th SOE Congress, 25-29 Sep 2005, Berlin, Germany

3- Comparison therapeutic effects of three groups of drugs (Aspirin’ Aspirin + Dipyridamole and Warfarin) in Patients with Stroke of Amaurosis Fugax Secondary to Mitral Valve Prolapse, A. Soleimani, K. Amuzadeh, M. Miri, VII Interntional Symposium on Occular Trauma, 29 June- 1 July 2006, Rome, Italy

4- Globe Extrusion (Server Globe Tenting) Due to Trauma, A. Soleimani, M. Ganji, XXV Congress of the ESCRS, 8-12 Sep 2007, Stockholm, Sweden

5- Evaluation of the effect of fasting on intraocular pressure (IOP) in normal individulas and damage of nerve fiber, A. Soleimani, S.A. Rasulinejad, E. Mehdipour, E. Khailian, 8th EURETINA Congress, 22-25 May 2008, Vienna, Austria

6- Evaluation of Ophthalmic Complications in Type II Diabetes Mellitus, Babol, Iran, A. Soleimani, A. Gorjizadeh, S.R. Hosseini, XXXII International Congress of Ophtalmalogy, 5-9 June 2010, Berlin, Germany

7- Species Diversity of Keratinophilic Fungi in various soil types of Babol Medical University Hospital Yard, A. Soleimani, S.A. Sefidgar, M. Hoseini, H. Sharifi, XXIV Annual Congress of the Iranian Society of Ophtalmalogy,1-4 Dec 2014, Tehran, Iran

 

طرح‌های پژوهشی

1- اثر روزه داری بر میزان فشار چشم در افراد سالم، عباس سلیمانی امیری،سید احمد رسولی نژاد، الناز مهدی پور،الهام حسینیان، شماره طرح 713201، 1387، دانشگاه علوم پزشکی بابل

2- بررسی اثر نیفیدیپین زیرزبانی بر روی IOP به دنبال لوله گذاری در داخل تراشه پس از تجویز سوکی بنل کولین، پرویز امری مله، سید مظفر ربیعی، عباس سلیمانی امیری، ابوالقاسم قاسمی، 1386 شماره طرح 160301141، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای:

1- حذف نویز پیکسلی در تصاویر اولتراسوند با استفاده از معادلات مشتقات جزئی، حمید امین زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1398، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

2- قطعه بندی تصاویر MRI با استفاده از پیکسون تصویر و روش فازی، مهرداد زوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1398، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

3- یک روش تشخیص سرطان ملانوی پوستی با استفاده از تصاویر درموسکوپی، مجتبی برم، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1397، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

4- مطالعه تجربی اندازه گیری سرعت گلبول های قرمز خون در میکروکانال ، قاسم دودانگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1397، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

5- نتیجه درمان آمبلویا به روش patching در کودکان زیر 9 سال در دو دهه اخیر، بنت الهدی باحشمت، پایان نامه دکتری حرفه ای، 1393، دانشگاه علوم پزشکی بابل

6- بررسی اثر حفاظتی هیپریدین در مقابل کاتاراکت ناشی از تابش اشعه گاما در عدسی چشم رت آزمایشگاهی، نوید کریمی علی آبادی، پایان نامه دکتری حرفه ای، 1393، دانشگاه علوم پزشکی بابل

7- بررسی فراوانی عوارض چشمی دیابت در بیماران دیاتیک تیپ II مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی بابل یا مطب خصوصی، امین گرجی زاده، 1388، دانشگاه علوم پزشکی بابل

8- بررسی اثر نیفیدیپین زیرزبانی بر روی IOP به دنبال لوله گذاری در داخل تراشه پس از تجویز سوکی بنل کولین، ابوالقاسم قاسمی، 1386، دانشگاه علوم پزشکی بابل

9- بررسی فلورنرمال میکروبهای هوازی ملتحمه چشم افراد سالم مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید بهشتی بابل، حسن رمضانی، 1381، دانشگاه علوم پزشکی بابل

10- بررسی فلورنرمال قارچی ملتحمه چشم افراد سالم مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید بهشتی بابل، سیدمحمد مشمول، 1379، دانشگاه علوم پزشکی بابل

11- علل زخم قرنیه و بررسی چند مورد از آن، محمدرضا احمدی، پایان نامه دکتری حرفه ای، 1373، دانشگاه علوم پزشکی بابل

12- مقایسه درمان طبی و جراحی در گلوکوم با زاویه باز، منصور ابراهیمی، پایان نامه دکتری حرفه ای، 1373، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی:

1- مقایسه خشکی چشم در بیماران دیابتی و افراد سالم با استفاده از تست سرمر، 1394، مجله علمی علوم پزشکی بابل

2- بررسی اثر ومیفنتانیل بر فشار داخل چشمی در عمل جراحی گاتاراکت تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران، 1394، مجله علمی علوم پزشکی بابل

3- دیدعمیق دور بوسیله تست سر میله و هیتروفوریای ایجاد شده، 1391، مجله علمی علوم پزشکی بابل

4- بررسی میزان شیوع علل قابل پیشگیری کم بینائی در سنین و جنسیت مختلف- دانشکده توان بخشی شهید بهشتی، 1390، مجله علمی علوم پزشکی بابل

5- رتینوپاتی پورشه Purtscher- Like retinopathy، 1390، مجله علمی علوم پزشکی مازندران

6- عیوب انکساری و نیز دردهای میگرنی، 1389، مجله علمی علوم پزشکی بابل

7- نتایج و عوارض عمل جراحی داکریوسیستم رینوستومی پرونی با لوله سیلیکون و بدون لوله سیلیکونی، 1387، مجله علمی علوم پزشکی بابل

8- مقایسه اثر استفاده از متیومابین e در درمان انسداد نسبی مجرای اشکی بزرگسالان در هنگام پرومینگ مجرای اشکی، 1386، مجله علمی علوم پزشکی بابل

9- عارضه چشمی Central Scrous chorioretinopathy (CSCR)، 1385، مجله علمی علوم پزشکی بابل

10- مقایسه مقدار اکتیو پروتئین (CRP) مبتلایان به گلوکوم بود واکسمولیشن (PXF) با افراد سالم، 1381، مجله علمی علوم پزشکی بابل

11- بررسی شیوع مرفولوژی کاتاداکت وابسته به سن در مراجعین به درمانگاههای چشم پزشکی شهر آمل و بابل سال 1388، 1381، مجله علمی علوم پزشکی بابل

12- گزارش یک مورد استئوم کوروئید، 1381، مجله علمی علوم پزشکی بابل

13- گزارش یک مورد اصابت ساچمه به چشم، 1380، مجله علمی علوم پزشکی بابل

 

عضویت در کمیته های علمی

1- عضویت در کمیته علمی همایش ملی اورژانس های جراحی، 1390

2- عضویت در کمیته علمی اولین همایش ملی تازه های سلولی و ملکولی در بیماریهای غیرواگیر، 1388

3- عضویت در هیات تحریریه مجله «نامه دانشگاه علوم پزشکی مازندران»، 1371

 

سوابق اجرایی

1- معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1376

2- مشاوره فرهنگی در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، 1396

3- راه اندازی دستگاه آنژیوگرافی 1374، دستگاه میدان بینائی 1366، دستگاه لیزر چشم1378، درمانگاه چشم و بخش چشم 1365 در بیمارستان شهید بهشتی بابل و آزمایشگاه آناتومی 1397 در موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

4- مدیر گروه چشم و گوش و حلق و بینی، دانشگاه مازندران، 1369-1365

5- رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1370

6- عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1381-1377

7- عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی استان مازندران، 1368-1366

8- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1395-1389

9- عضو شورای تخصصی رشته چشم و گوش و حلق و بینی نظام پزشکی شهرستان بابل، 1375-1371

10- پزشک معتمد دانشگاه جهت اعزام بیماران به خارج کشور، 1385-1383

11- عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، 1396