طاهره گرجی

استادیار گروه مهندسی مکانیک

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

gorji.tahereh@mit.ac.ir
gorji.tahereh@gmail.com

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- کاربرد انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی، آب، باد، امواج و جزر و مد دریا)

2- کاربرد نانوسیال درسیستم های انرژی خورشیدی

3- آماده سازی و ساخت نانوسیال جهت کاربردهای انتقال حرارت

4- دینامیک سیالات محاسباتی راههای تنفسی

5- دارورسانی مغناطیسی در مدل آزمایشگاهی زیستی

 

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (95-1391)

 دانشکده  مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان رساله:

تحلیل تجربی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در کلکتورهای جذب مستقیم انرژی خورشیدی

 

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک (88-1386)

 دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

عنوان پایان نامه:

شبیه سازی عددی انتقال و نشست میکروذرات در راههای هوایی بالایی سیستم تنفسی انسان

 

کارشناسی مهندسی مکانیک- گرایش حرارت و سیالات (85-1381)

دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان پروژه:

بررسی و تحلیل شکست لوله ها در سیستم های توزیع آب مناطق ساحلی استان مازندران

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- مکانیک سیالات 1و2

2- توربوماشین‌ ها

3- سیستم‌های انتقال آب

4- هیدرولیک کانال های روباز

5- سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

6- سیستم های تبرید و سردخانه

7- زبان تخصصی

8 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

9- بیومکانیک اسخوان و صدمات استخوانی

10- مکانیک سیالات زیستی

11- فیزیک پزشکی

12- استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی

 

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- مباحث منتخب در مکانیک سیالات (مباحث مربوط به انرژی های تجدید پذیر)

2- انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)

3- انتقال حرارت پیشرفته (جابجائی)

4- سمینار و روش تحقیق

 

سوابق پژوهشی:

مشارکت در تالیف کتاب

1- تالیف فصل “مکانیک سیالات زیستی” از صفحه 495 الی 533 ، فصل دهم از کتاب “مکانیک سیالات پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد”، انتشارات موسسه صنعتی مازندران، (1395).

2- تالیف یک فصل با عنوان The potential of Wave and Tidal Energy in the Persian Gulf Regionدر کتاب اطلس انرژی خلیج فارس” مربوط بهRegional Partner of UN-Habitat” از انتشارات سازمان ملل در ایران، (2014).

 

مقالات ISI

 

 • Gorji, T. B., Mousavi, S. J., Ghadi, M. S., & Gorji-Bandpy, M. (2022). Experimental evaluation of a solar still-assisted TEC-AWG system for atmospheric water generation. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 44(8), 1-14. (IF=2.361)
 • Shafeian, N., Ranjbar, A. A., & Gorji, T. B. (2022). Design and implementation of a new portable hybrid solar atmospheric water-generation system. Clean Energy, 6(6), 879-892.

 

 • Shafeian, N., Ranjbar, A. A., & Gorji, T. B. (2022). Progress in atmospheric water generation systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112325. (IF=16.799)

 

 • Asadian, H., Mahdavi, A., Gorji, T. B., & Gorji-Bandpy, M. (2022). Efficiency improvement of non-crystal silicon (amorphous) photovoltaic module in a solar hybrid system with nanofluid. Experimental Techniques, 46(4), 633-645.

 

 • Shamekhi-Amiri, S., Gorji, T. B., Gorji-Bandpy, M., & Jahanshahi, M. (2018). Drying behaviour of lemon balm leaves in an indirect double-pass packed bed forced convection solar dryer system. Case Studies in Thermal Engineering, 12, 677-686. (IF=1.700)

 

 • Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. (2017), ” A review on optical properties and application of nanofluids in direct absorption solar collectors (DASCs).” Renewable and Sustainable Energy Reviews 72: 10–32. (IF=6.798)

 

 

 • Mirzababaei, S. N., Tahereh B. Gorji, M. Baou, M. Gorji-Bandpy, and Nasser Fatouraee. (2017), “Investigation of magnetic nanoparticle targeting in a simplified model of small vessel aneurysm.” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 426: 126-131. (IF=2.357)

 

 • Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. ” Thermal and exergy optimization of a nanofluid-based direct absorption solar collector.” Renewable Energy 106 (2017):274-287. (IF=3.404)
 • Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. (2016), “A numerical and experimental investigation on the performance of a low-flux direct absorption solar collector (DASC) using graphite, magnetite and silver nanofluids.” Solar Energy 135: 493-505. (IF=3.865)
 • Rahimi-Gorji, Mohammad, Tahereh B. Gorji, and Mofid Gorji-Bandpy. (2016), “Details of regional particle deposition and airflow structures in a realistic model of human tracheobronchial airways: two-phase flow simulation.” Computers in biology and medicine 74: 1-17. (IF=1.521)
 • Pourmehran Oveis, Tahereh B. Gorji, and Mofid Gorji-Bandpy. (2016), “Magnetic drug targeting through a realistic model of human tracheobronchial airways using computational fluid and particle dynamics.” Biomechanics and modeling in mechanobiology: 1-20. (IF=3.250)
 • Tahereh B. Gorji, A. Ranjbar, and S. N. Mirzababaei. (2015), “Optical properties of carboxyl functionalized carbon nanotube aqueous nanofluids as direct solar thermal energy absorbers.” Solar Energy 119: 332-342. (IF=3.469)
 • Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. (2015), “Geometry optimization of a nanofluid-based direct absorption solar collector using response surface methodology.” Solar Energy 122: 314-325. (IF=3.469)
 • Farkhadnia, Fouad, Tahereh B. Gorji, and Mofid Gorji-Bandpy. (2015), “Airflow, transport and regional deposition of aerosol particles during chronic bronchitis of human central airways.” Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine: 1-16. (IF=0.882)
 • Pourmehran, O., M. Rahimi-Gorji, M. Gorji-Bandpy, and B. Gorji. (2015), “Simulation of magnetic drug targeting through tracheobronchial airways in the presence of an external non-uniform magnetic field using Lagrangian magnetic particle tracking.” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 393: 380-393. (IF=1.970)
 • Rahimi-Gorji, M., O. Pourmehran, M. Gorji-Bandpy, and B. Gorji. (2015), “CFD simulation of airflow behavior and particle transport and deposition in different breathing conditions through the realistic model of human airways.” Journal of Molecular Liquids 209: 121-133. (IF=2.515)

 

مقالات کنفرانسی

 

 • “شبیه‌سازی انتقال و نشست میکروذرات در جریان دو فازی گاز-جامد در مدل راه هوایی بالایی انسان”، طاهره گرجی و ناصر فتورائی. شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 9-10 دی ماه 1388، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • “مطالعه انرژی‌های تجدیدپذیر اقیانوسی- دریایی در ایران”، رسول حسن خانی گوابری، طاهره گرجی، مفید گرجی بندپی، داود دومیری گنجی. کنفرانس علوم مهندسی ایده‌های نو، 21 اردیبهشت 1393، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.
 • “کاربرد ردیابی لاگرانژی ذرات دارورسانی در مدل واقعی راه‌های هوایی انسان تحت شرایط مختلف تنفسی”، محمد رحیمی گرجی، اویس پورمهران، مفید گرجی بندپی، طاهره گرجی. دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 1394، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.
 • “دارورسانی مغناطیسی در مدل راه‌های هوایی استخراج شده از تصاویر سی‌تی اسکن انسان”، ، اویس پورمهران، محمد رحیمی گرجی ، مفید گرجی بندپی، طاهره گرجی. دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 1394، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.
 • “تحلیل تجربی سیستم تقطیر کننده خورشیدی – ترموالکتریک جهت تولید آب شیرین از رطوبت هوا”، سید جعفر موسوی، طاهره گرجی، مفید گرجی بندپی. چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، اسفند 1397.
 • ” تحلیل تجربی دستگاه ترکیبی حوضچه خورشیدی – افزاره ترموالکتریک مورد استفاده جهت تولید آب شرب از رطوبت هوا “، اسماعیل کاویانی پیرنعیمی، طاهره گرجی. ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران، خرداد 1398.
 • “بررسی آزمایشگاهی پارامترهای گوناگون تاثیرگذار بر عملکرد توربین محور عمودی داریوس نوع H در سرعت های باد کم”، آرمان غفاری، طاهره گرجی. پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، آذر 1398.
 • “مطالعه عددی، تحلیل ترمودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تک شیب”، سامان نعیمی آملی، طاهره گرجی. پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، آذر 1398.
 • “مروری بر مطلعات جدید انجام یافته بر روی آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای با قابلیت اجرا در مناطق دورافتاده و خشک ایران”، ساناز نصیری، طاهره گرجی. چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، آذر 1399.
 • “بررسی آزمایشگاهی اثرات هیدرودینامیکی موثر بر رشد گیاهان از طریق روش هیدروپونیک-بدون خاک”، علیرضا احمدنژاد، طاهره گرجی. اولين كنفرانس علمي پژوهشي مكانيك، برق، كامپيوتر و علوم مهندسي، َشهریور 1399.
 • “بررسی دینامیک سیالات محاسباتی استفاده از نانوسیال در میدان خنک کاری پیل سوختی به روش طراحی آزمایش تاگوچی”، ستار حسین زاده، طاهره گرجی، ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، شهریور 1400.
 • “طراحی ترمودینامیکی و تحلیل یک نیروگاه حرارتی خورشیدی مولد قدرت ترکیبی در شرایط مستعد اقلیمی ایران”، حسام موسی زاده، طاهره گرجی، ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، شهریور 1400.
 • ” بررسی آزمایشگاهی روشهای مختلف بهبود عملکرد اجاق خورشیدی جعبه ای با هدف بکارگیری در طول ساعات بیشتری از شبانه روز و روز های بیشتری از سال”، میلاد ذبیح پور روشن، طاهره گرجی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام، دی 1400.
 • “بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن میدان مغناطیسی برعملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی با بکار گیری آب سطحی در غلظت شوری مختلف”، سمیه خضری، طاهره گرجی، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن، شهریور 1401.

داوری مقالات در مجلات معتبر بین الملی ISI

1) Journal of Applied Energy (2017, 2018)

2) Journal of Renewable Energy (2018, 2020, 2021)

3) Journal of Solar Energy Materials and Solar Cells (2019, 2019)

4) Journal of Computers in Biology and Medicine (2016, 2016)

5) International Journal of Heat and Mass Transfer (2016, 2017)