سجاد سلیمانی

استادیار گروه مهندسی مکانیک

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی بیومکانیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

کارشناسی مهندسی مکانیک- گرایش حرارت و سیالات