آیدا ارجمندتبار

استادیار گروه مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

arjmandtabaraida@mit.ac.ir

arjmandtabaraida@gmail.com

زمینه ­های تحقیقاتی:

  • معماری منظر
  • منظر شهری
  • روانشناختی محیطی

 

سوابق تحصیلی:

دکتری معماری (1395-1399)

 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

عنوان پایان نامه:

 تاثیر شاخص سبزینگی بر کیفیت بصری زیبایی شناختی مناظر محلات مسکونی، نمونه موردی: محله بخش هشت ساری.

 

کارشناسی ارشد معماری- گرایش منظر (86-1383)

 دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس- تهران

عنوان پایان نامه:

” طراحی منظر سدهای بتنی و محیط اطراف دریاچه آن، نمونه مورد مطالعه: سد شهید رجایی شهرستان ساری”

 

کارشناسی معماری (83-1378)

دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

عنوان پروژه:

“طراحی هتل سه ستاره خزرآباد شهرستان ساری “

 

سوابق پژوهشی:

  • ارجمندتبار، آیدا؛ رستمی، راحله. 1399. واکاوی بر چگونگی توسعه روشهای ارزیابی شاخص سبزینگی در مناظر شهری. برنامه­ریزی و آمایش فضا. دوره 24، شماره 2، صفحه 84-43.
  • مقاله در انتظار چاپ در مجله مطالعات شهری با عنوان ” تأثیر شاخص سبزینگی بر ماتریکس ترجیحات بصری کاپلانها در مناظر معابر مسکونی (مطالعۀ موردی: محلّه بخش هشت ساری).

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

دروس عملی:

1-  درک و بیان محیط

2- دروس بیان معماری 1 و 2.

3-  دروس مقدمات طراحی معماری 1، 2 و 3.

4-  دروس طراحی معماری 1، 2، 3 و  4 و طرح نهایی

دروس نظری:

1- انسان، طبیعت، معماری

2- مبانی نظری معماری

3- معماری معاصر1

4- معماری معاصر2

5- فرآیند طراحی در معماری

 

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

دروس عملی:

دروس طراحی معماری 1 و معماری 3 و طرح نهایی.

دروس نظری:

1-  تنظیم شرایط زمین

2- معماری و اندیشه

3- روش تحقیق در معماری

4- حکمت در معماری ایران

 

سوابق حرفه ­ای:

1- معاونت گروه معماری موسسه صنعتی مازندران (89-1387)

2- مدیریت گروه معماری موسسه (91-1389)

3- عضویت در نظام مهندسی، دارای پروانه اشتغال پایه 1 طراحی و نظارت در معماری