با توجه به اطلاعیه استانداری استان مازندران

کلیه امتحانات روز شنبه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار نمیگردد.

ظمنا تاریخ امتحانات جابجا نشده و امتحانات روز یکشنبه مورخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ طبق روال برگزار میگردد.

تاریخ جایگزین برای امتحانات ۲۴ دی متعاقبا اعلام خواهد شد.