اطلاعیه انتخاب واحد در نیمسال 14021 (نیمسال اول 1402)

مقطع تحصلی-ورودی

بازه زمانی انتخاب واحد

مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 1399 و ماقبل
 4 الی 11 شهریور 1402
مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 1400
5 الی 11 شهریور 1402
مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 1401
6 الی 11 شهریور 1402
مقطع کارشناسی ناپیوسته کلیه ورودی
7 الی 11 شهریور 1402
مقطع کارشناسی ارشد کلیه ورودی
7 الی 11 شهریور 1402

 

» مهلت پرداخت شهریه هر درس تا 72 ساعت بعد از اخذ آن درس می باشد و بعد از 72 ساعت در صورت عدم پرداخت، حذف می گردد.

» رعایت پیش نیازی و هم نیازی طبق چارت درسی الزامیست.

» تعداد دفعات مردودی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.

اخذ دروس فقط طبق چارت درسی 8 ترمه امکان پذیر می باشد. برای دانلود چارت درسی رشته خود به آدرس ذیل مراجعه نمایید.