اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1401

(شروع کلاسها از روز یکشنبه‌ 23 بهمن‌ 1401 می‌ باشد)

مقطع تحصیلی ورودی تاریخ انتخاب واحد
کارشناسی پیوسته ورودی 1399 و ماقبل

17 الی 23 بهمن 1401

کارشناسی پیوسته 1400 و 1401 18 الی 23 بهمن 1401
کارشناسی ناپیوسته کلیه 19 الی 23 بهمن 1401
کارشناسی ارشد کلیه 19 الی 23 بهمن 1401

انتخاب واحد و حذف و اضافه‌ بصورت اینترنتی‌ می‌ باشد.

شروع ساعت انتخاب واحد اینترنتی در روز 17 بهمن ساعت 9:30 و در مابقی روزها از ساعت 8 صبح می باشد.

1- مهلت‌ پرداخت‌ شهریه‌ هر درس تا 72 ساعت‌ بعد از اخذ آن درس می‌ باشد و بعد از 72 ساعت‌ در صورت عدم پرداخت‌، حذف می‌ گردد (دروس اخذ شده ثبت موقت می باشد و بعد از پرداخت شهریه ثبت نهایی می گردد).

2- رعایت‌ پیش‌ نیازي و هم‌ نیازي طبق‌ چارت درسی‌ الزامیست‌. بعد از پایان حذف و اضافه‌ واحدهاي اخذ شده کلیه‌ دانشجویان مطابق‌ چارت درسی‌ بررسی‌ شده و واحدهاي اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی‌ (بدون استرداد شهریه‌) شده و هیچ‌ درسی‌ هم‌ جایگزین‌ نمی‌ گردد.

3- تعداد دفعات مردودي براي همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می‌ باشدضمناً. دروس حذف شده مردودي محسوب می‌ گردد.

4- شرط حداقل‌ واحد که‌ براي مقاطع‌ کارشناسی‌ 12 و کارشناسی‌ ارشد 8 می‌ باشدحتماً رعایت‌ گردد.در غیر اینصورت اداره آموزش به‌ اختیار اقدام به‌ اخذ واحد تا سقف‌ 12 و 8 می‌ نماید.

5- حداکثر واحد اخذ شده براي مقاطع‌ کارشناسی‌ 20 و کارشناسی‌ ارشد 14 می‌ باشد.

6- در صورتیکه‌ معدل نیمسال قبلی‌ دانشجوي مقطع‌ کارشناسی‌ 17 و بالاتر از آن باشد می‌ تواند در نیمسال جاري تا سقف‌ 24 واحد با رعایت‌ پیش‌ نیازي و هم‌ نیازي اخذ نماید.

7- در صورتیکه‌ معدل نیمسال قبلی‌ دانشجوي مقطع‌ کارشناسی‌ 12 و کمتر از آن (مشروط) باشد می‌ تواند در نیمسال جاري تا سقف‌ 14 واحد با رعایت‌ پیش‌ نیازي و هم‌ نیازي اخذ نماید.

8- در صورتیکه‌ دانشجو حداکثر تا 24 واحد براي فارغ التحصیل‌ شدن داشته‌ باشد می‌ تواند کلیه‌ واحدهاي باقیمانده را بدون رعایت‌ پیش‌ نیازي و هم‌ نیازي اخذ نماید. لازم است‌ دانشجو به‌ کارشناس رشته‌ خود مراجعه‌ نماید.

9- حتماً در زمان انتخاب واحد کلیه‌ دروس خود را اخذ نمایید و به‌ حذف و اضافه‌ موکول ننمایید. در صورت اخذ درس در زمان حذف و اضافه‌ کلیه‌ غیبتهاي کلاسی‌ قبل‌ از آن غیرموجه‌ می‌ باشد. بنابراین‌ حضور در کلیه‌ کلاسها قبل‌ از اخذ در زمان حذف و اضافه‌ الزامی‌ است‌.

10- در قسمت انتخاب واحد کد درسی که در دروس ارائه شده آمده را به همراه گروه درس وارد نموده و بر روی ثبت درس کلیک نمایی. در صورتیکه با خطایی مواجه نشدید ثبت نهایی درس را انجام دهید. (در صورت عدم ثبت درس حتما خطای مورد نظر را بخوانید.)

مدیریت امور آموزش و دانشجویی موسسه

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها