قوانین

آیین نامه نمره دهی به مقالات

سه شنبه, 07, خرداد,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم اخذ نمره پژوهشی

سه شنبه, 07, خرداد,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

چک لیست نکات ویرایشی پایان نامه

يکشنبه, 03, شهريور,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کاربرگ مجوز دفاع

يکشنبه, 03, شهريور,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

شیوه نامه تدوین پایان نامه

سه شنبه, 07, خرداد,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

مراجعات دانشجو به سایت ایران داک

شنبه, 11, خرداد,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

چک لیست نکات ویرایشی پروپوزال

يکشنبه, 03, شهريور,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کاربرگ پیشنهاده

يکشنبه, 03, شهريور,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم تعیین استاد راهنما

سه شنبه, 07, خرداد,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم معرفی نامه

سه شنبه, 07, خرداد,1398

مقطع:کارشناسی ارشد/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/