قوانین

فرم قوانین اخذ و دفاع از درس پروژه پایانی گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم هماهنگی جهت دفاع پروژه پایانی گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرمت پايان نامه گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك و مهندسی پزشکی

يکشنبه, 13, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: مهدی نقی زاده/

فرم حل تمرين

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم کارآموزی برای تمام رشته ها

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم پروژه برای تمام رشته ها به جز معماری

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال 93

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال 91

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

فرم های آموزشی -تسویه حساب- حذف اضطراری-معرفی به استاد و..

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

سربرگ امتحانات موسسه

شنبه, 02, شهریور,1398

مقطع:کارشناسی/نویسنده: مهدی نقی زاده/