قوانین

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی مهر 97 به بعد

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی 91 و ماقبل

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی 92 و مابعد

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ورودی 91 به بعد

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران ورودی 90 و ماقبل ورودی 92

يکشنبه, 06, مرداد,1398

مقطع:چارت-دروس/نویسنده: سید امیر حسین میرنیا/