معاونت دانشجویی و فرهنگی

عکس

نام

امور مربوط

لینک

دکترعباس سلیمانی

رسیدگی به امور رفاهی دانشجویی-برقراری ارتباط با صندق رفاه دانشجویی و معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت دریافت وام-تامین خوابگاه باری دانشجویان متقاضی-نظارت بر تهیه و توزیع غذا و رستورات برای دانشجویان-برنامه ریزی فرهنگی و ورزشی برای رشد و توسعه دانشجویان

 

16:05:11 ب.ظ/ جمعه, 10 خرداد,1398