ریاست موسسه

دکتر سید خلاق میرنیا ریاست موسسه صنعتی مازندران

                                                                                            

 

تحصيلات:                                                                                                                                                                                                                          

• كارشناسي:خاكشناسي وحاصلخيزي خاك-دانشگاه تبريز    

               
• كارشناسي ارشد:خاكشناسي-گرايش حفاظت آب و خاك-دانشگاه تربيت مدرس


• دكتري:خاكشناسي-گرايش حفاظت آب و خاك(با تاكيد بر حركت املاح در خاك)-دانشگاه تربيت مدرس 


 سوابق اجرايي: 


• معاون اداري و مالي-دانشگاه تربيت مدرس


• معاون دانشجويي وفرهنگي-دانشگاه تربيت مدرس


• مدير گروه ابخيزداري-دانشكده منابع طبيعي-دانشگاه تربيت مدرس


• مشاور وزير بازرگاني-درامر تنظيم بازار محصولات كشاورزي


• رييس دانشگاه مازندران


• معاون آموزش و برنامه ريزي-سازمان حفاظت محيط زيست


• معاون محيط زيست انساني -سازمان حفاظت محيط زيست

 

• معاون اداري و مالي و قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست

 

• رئیس موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

 

• رئیس دانشگاه مازندران

16:03:08 ب.ظ/ دوشنبه, 02 ارديبهشت,1398