معاونت اداری و مالی

 

 

معاونت اداري - مالي به دو مديريت مالي و مديريت اداري تقسيم مي شود .

 

وظايف مديريت اداري

 

 • ثبت و توزيع نامه هاي وارده و صادره و نگهداري سوابق مربوطه
 • كنترل حضور و غياب كادر غير آموزشي  
 • صدور ابلاغ هاي مرخصي ، ماموريت و ... بر اساس دستور العمل هاي مربوطه
 • انجام كليه خريد هايي كه طبق دستور العمل هاي صادره به عهده موسسه محول شده است با رعايت آيين نامه ها و ضوابط 
 • تنظيم اسناد خريد و تكميل مدارك مربوط وتسليم به مديريت امور مالي
 • انجام امور خدماتي مؤسسه

 

وظايف مديريت مالي
 

 • صدور و رسيدگي به اسناد 
 • ثبت دفاتر قانوني 
 • گرفتن تراز حسابداري و تراز مالي
 • پرداخت كليه حقوق پرسنل دانشگاه
 • انجام بودجه بندي سالانه مالي و آينده نگري در رابطه با نياز هاي مالي دانشگاه
 • رسيدگي به امور مالي دانشجويان در زمان ثبت نام 

 

10:20:48 ق.ظ/ دوشنبه, 02 ارديبهشت,1398