تقویم آموزشی

سال تحصیلی 99-98

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال تابستان

انتخاب واحد اينترنتي

16 الی 22 شهریور 1398

12 الی 18 بهمن 1398

7 الی 9 تیر 1399

شروع كلاسها

30 شهریور 1398

19 بهمن 1398

21 تیر 1399

حذف و اضافه

1 الی 4 مهر 1398

21 الی 24 بهمن 1398

-

ارزشيابي اينترنتي از اساتيد

1 دی 1398

1 خرداد 1399

11 مرداد 1399

دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

14 دی 1398

10 خرداد 1399

18 مرداد 1399

پايان كلاسها

19 دی 1398

15 خرداد 1399

20 مرداد 1399

شروع امتحانات

21 دی 1398

17 خرداد 1399

25 مرداد 1399

 

*شروع کلیه کلاس های دروس آزمایشگاهی، کارگاهی و تربیت بدنی برای سال تحصیلی 99-98 در نیمسال اول روز شنبه 6 مهر 1398 و در نیمسال دوم روز شنبه 26 بهمن 1398 می باشد.

11:39:45 ق.ظ/ جمعه, 10 خرداد,1398