چارت سازمانی موسسه صنعتی مازندران

 

به منظور تحقق اهداف هیات مؤسس و اساسنامه مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران و انجام وظایف و اختیارات هیات امنا به عنوان یكی از اركان مؤسسه، نمودار سازمانی(چارت) مؤسسه به صورت ذیل تنظیم و در جلسه مورخ 88/10/3 هیات امنا به تصویب رسید 

حسن حسین زاده                        احمد احمدپور                       احمد جمشیدی                  

ابوالقاسم اثنی عشری                  علیرضا سلیمانی                    محمدرضا حسنجانی روشن

عباس سلیمانی                          قاسم نجف پور درزی                سیدرضا صالحی

16:50:50 ب.ظ/ دوشنبه, 02 ارديبهشت,1398