ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می توانید با صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
بابل کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر مجتمع دانشگاهی
تلفن : 
35100100 دورنگار :  35100144
ایمیل موسسه: info@mit.ac.ir 
برای ارسال نظرها و پیشنهادها می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.

18:20:17 ب.ظ/ دوشنبه, 02 ارديبهشت,1398