رشته

# عنوان مقطع اولین دوره مدیر گروه
1 مهندسی عمران - مدیریت ساخت کارشناسی ارشد 1398

فرزاد فرخ زاد

2 مهندسی شیمی – گرایش بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد 1396

قاسم نجف پور درزی

3 مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد 1395

محسن نیک پور

4 مهندسی پزشکی-بیوالکتریک کارشناسی ارشد 1395

محسن نیک پور

5 مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد 1395

شعبان نجف پور

6 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد 1394

ميثم يداله زاده طبری

7 مهندسی سیستمهای انرژی- گرایش سیستمهای انرژی کارشناسی ارشد 1394

قاسم نجف پور درزی

8 مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد 1393

ميثم يداله زاده طبری

9 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 1393

مهدی غفوری

10 مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد 1392

محسن نیک پور

11 مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها کارشناسی ارشد 1392

ياسر خسرويان

12 مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی-بیومکانیک) کارشناسی ارشد 1391

طاهره گرجی

13 مهندسی عمران-ژئوتکنیک کارشناسی ارشد 1390

فرزاد فرخ زاد