اساتید

مهندسی مکانیک و صنایع

ریس دانشکده: طاهره گرجی

گروه مکانیک

مدیر گروه:طاهره گرجی

نام و نام خانوادگی:

مفید گرجی

پست الکترونیکی:
gorji@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

طاهره گرجی

پست الکترونیکی:
gorji.tahereh@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد حاجی اميری

پست الکترونیکی:
hajeamire@gmail.com

مهندسی شیمی

مدیر گروه:قاسم نجف پور درزی

نام و نام خانوادگی:

قاسم نجف پور درزی

پست الکترونیکی:
najafpour@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

شعبان نجف پور

پست الکترونیکی:
najafpour@gmail.com

مرتبه: استادیار

گروه صنایع

مدیر گروه:ياسر خسرويان

نام و نام خانوادگی:

ياسر خسرويان قادیکلائی

پست الکترونیکی:
yaser_khosravian@yahoo.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

رضا غضنفری

پست الکترونیکی:
mrezaghazanfary@gmail.com

مرتبه: مربی

مهندسی برق و کامپیوتر

ریس دانشکده: محسن نیک پور

گروه برق والکترونیک

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

سید باقر رمضان نیا

پست الکترونیکی:
bramzannia@ee.kntu.ac.ir

مرتبه: مربی

مهندسی پزشکی

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

محسن نیک پور

پست الکترونیکی:
mhsnnikpour@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

سجاد سلیمانی امیری

پست الکترونیکی:
sajjad.soleimaniamiri@mit.ac.ir

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

عباس سلیمانی

پست الکترونیکی:
ababassoleymani@yahoo.co.uk

مرتبه: استادیار

گروه كامپيوتر

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

نام و نام خانوادگی:

سعید مبلغ حسینی

پست الکترونیکی:
smbhosseini@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

سید اسماعیل میرزائیان

پست الکترونیکی:
Mirzaeian@mit.ac.ir

مرتبه: مربی

مهندسی عمران و معماری

ریس دانشکده: فرزاد فرخ زاد

گروه معماری

مدیر گروه:مهدی غفوری

نام و نام خانوادگی:

مهدی غفوری

پست الکترونیکی:
Architect_mgh@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

آيدا ارجمندتبار

پست الکترونیکی:
arjmandtabaraida@gmail.com

مرتبه: مربی

گروه عمران

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

نام و نام خانوادگی:

فرزاد فرخ زاد

پست الکترونیکی:
farzadfarrokhzad@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

توحيد نعمتي

پست الکترونیکی:
tohid@gmail.com

مرتبه: استادیار

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

ریس دانشکده: جمشید آقاجانزاده

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه:جمشید آقاجانزاده

نام و نام خانوادگی:

جمشید آقاجانزاده

پست الکترونیکی:
j.aghajanzadeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

محمد بابازاده

پست الکترونیکی:
mbabazadeh@gmail.com