اساتید

مهندسی مکانیک و صنایع

ریس دانشکده: طاهره گرجی

مهندسی شیمی

مدیر گروه:قاسم نجف پور درزی

نام و نام خانوادگی:

قاسم نجف پور درزی

پست الکترونیکی:
najafpour@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

شعبان نجف پور

پست الکترونیکی:
najafpour@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حسن امینی راد

پست الکترونیکی:
aminirad@yahoo.com

مرتبه: استادیار