اساتید

مهندسی مکانیک و صنایع

ریس دانشکده: طاهره گرجی

گروه مکانیک

مدیر گروه:طاهره گرجی

نام و نام خانوادگی:

مفید گرجی

پست الکترونیکی:
gorji@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

طاهره گرجی

پست الکترونیکی:
gorji.tahereh@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد حاجی اميری

پست الکترونیکی:
hajeamire@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

داود دمیری گنجی

پست الکترونیکی:
domiriganji@yahoo.com

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

مهدی میانسری

پست الکترونیکی:
miansari@yahoo.com

مرتبه: استادیار