اساتید

مهندسی مکانیک و صنایع

ریس دانشکده: طاهره گرجی

گروه صنایع

مدیر گروه:ياسر خسرويان

نام و نام خانوادگی:

ياسر خسرويان قادیکلائی

پست الکترونیکی:
yaser_khosravian@yahoo.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

رضا غضنفری

پست الکترونیکی:
mrezaghazanfary@gmail.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

سعید امامی

پست الکترونیکی:
emami@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

عبدالستار صفایی

پست الکترونیکی:
safaei@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

رمضان نعمتی کشتلی

پست الکترونیکی:
rnemati@gmail.com

مرتبه: استادیار