اساتید

مهندسی مکانیک و صنایع

ریس دانشکده: طاهره گرجی

گروه مکانیک

مدیر گروه:طاهره گرجی

نام و نام خانوادگی:

مفید گرجی

پست الکترونیکی:
gorji@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

طاهره گرجی

پست الکترونیکی:
gorji.tahereh@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد حاجی اميری

پست الکترونیکی:
hajeamire@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

داود دمیری گنجی

پست الکترونیکی:
domiriganji@yahoo.com

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

مهدی میانسری

پست الکترونیکی:
miansari@yahoo.com

مرتبه: استادیار

مهندسی شیمی

مدیر گروه:قاسم نجف پور درزی

نام و نام خانوادگی:

قاسم نجف پور درزی

پست الکترونیکی:
najafpour@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

شعبان نجف پور

پست الکترونیکی:
najafpour@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حسن امینی راد

پست الکترونیکی:
aminirad@yahoo.com

مرتبه: استادیار

گروه صنایع

مدیر گروه:ياسر خسرويان

نام و نام خانوادگی:

ياسر خسرويان قادیکلائی

پست الکترونیکی:
yaser_khosravian@yahoo.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

رضا غضنفری

پست الکترونیکی:
mrezaghazanfary@gmail.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

سعید امامی

پست الکترونیکی:
emami@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

عبدالستار صفایی

پست الکترونیکی:
safaei@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

رمضان نعمتی کشتلی

پست الکترونیکی:
rnemati@gmail.com

مرتبه: استادیار

مدیریت صنعتی

مدیر گروه:ياسر خسرويان

نام و نام خانوادگی:

عبدالحمید صفایی قادیکلایی

پست الکترونیکی:
safaeia@yahoo.com