اساتید

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

ریس دانشکده: جمشید آقاجانزاده

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه:جمشید آقاجانزاده

نام و نام خانوادگی:

جمشید آقاجانزاده

پست الکترونیکی:
j.aghajanzadeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

محمد بابازاده

پست الکترونیکی:
mbabazadeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

احمد حسن پور

پست الکترونیکی:
AHasanpour@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

نقی سنایی

پست الکترونیکی:
sanayi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

سید قاسم موسوی فرد

پست الکترونیکی:
moosavi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

الیاس ابراهیم پور

پست الکترونیکی:
ebrahimpour@yahoo.com