اساتید

مهندسی برق و کامپیوتر

ریس دانشکده: محسن نیک پور

گروه برق والکترونیک

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

سید باقر رمضان نیا

پست الکترونیکی:
bramzannia@ee.kntu.ac.ir

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

بهرام عزیزاله گنجی

پست الکترونیکی:
ganji@yahoo.com

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

احمد محمدی نژاد

پست الکترونیکی:
a.mohamadinejad@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا ذهابی

پست الکترونیکی:
zahabi@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد غلامی

پست الکترونیکی:
gholami@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

رضا غزالیان

پست الکترونیکی:
ghazalian@yhoo.com

نام و نام خانوادگی:

احسان نادر نژاد

پست الکترونیکی:
ehsan_nader@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

ایمان اسمعیلی

پست الکترونیکی:
esmaili@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حجت غنودی

پست الکترونیکی:
ghonoodi@yahoo.com