اساتید

مهندسی برق و کامپیوتر

ریس دانشکده: محسن نیک پور

گروه كامپيوتر

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

نام و نام خانوادگی:

سعید مبلغ حسینی

پست الکترونیکی:
smbhosseini@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

سید اسماعیل میرزائیان

پست الکترونیکی:
Mirzaeian@mit.ac.ir

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

ميثم يداله زاده طبری

پست الکترونیکی:
m.tabari@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حمید جزایری

پست الکترونیکی:
jazayeri@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

مرتضی بابازاده شاره

پست الکترونیکی:
babazadeh@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

همایون موتمنی

پست الکترونیکی:
motameni@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

مجتبی ولی نتاج

پست الکترونیکی:
m.valinataj@nit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

پیام محمودی نصر

پست الکترونیکی:
pmahmood@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حسین شیرگاهی

پست الکترونیکی:
shirgahi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حسن طنابی

پست الکترونیکی:
hassan.tanabi@gmail.com