اساتید

مهندسی برق و کامپیوتر

ریس دانشکده: محسن نیک پور

مهندسی پزشکی

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

محسن نیک پور

پست الکترونیکی:
mhsnnikpour@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

سجاد سلیمانی امیری

پست الکترونیکی:
sajjad.soleimaniamiri@mit.ac.ir

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

علی شبستانی منفرد

پست الکترونیکی:
shabestani@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا کرمی

پست الکترونیکی:
karami@yahoo.com

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

یاسر بالغی

پست الکترونیکی:
baleghi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

کوروش ابراهیم نژاد گرجی

پست الکترونیکی:
kgorji@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

سیما شهابی

پست الکترونیکی:
shahabi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

عباس سلیمانی

پست الکترونیکی:
ababassoleymani@yahoo.co.uk

مرتبه: استادیار