اساتید

مهندسی برق و کامپیوتر

ریس دانشکده: محسن نیک پور

گروه برق والکترونیک

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

سید باقر رمضان نیا

پست الکترونیکی:
bramzannia@ee.kntu.ac.ir

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

بهرام عزیزاله گنجی

پست الکترونیکی:
ganji@yahoo.com

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

احمد محمدی نژاد

پست الکترونیکی:
a.mohamadinejad@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا ذهابی

پست الکترونیکی:
zahabi@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد غلامی

پست الکترونیکی:
gholami@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

رضا غزالیان

پست الکترونیکی:
ghazalian@yhoo.com

نام و نام خانوادگی:

احسان نادر نژاد

پست الکترونیکی:
ehsan_nader@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

ایمان اسمعیلی

پست الکترونیکی:
esmaili@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حجت غنودی

پست الکترونیکی:
ghonoodi@yahoo.com

مهندسی پزشکی

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

محسن نیک پور

پست الکترونیکی:
mhsnnikpour@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

سجاد سلیمانی امیری

پست الکترونیکی:
sajjad.soleimaniamiri@mit.ac.ir

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

علی شبستانی منفرد

پست الکترونیکی:
shabestani@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا کرمی

پست الکترونیکی:
karami@yahoo.com

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

یاسر بالغی

پست الکترونیکی:
baleghi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

کوروش ابراهیم نژاد گرجی

پست الکترونیکی:
kgorji@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

سیما شهابی

پست الکترونیکی:
shahabi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

عباس سلیمانی

پست الکترونیکی:
ababassoleymani@yahoo.co.uk

مرتبه: استادیار

گروه كامپيوتر

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

نام و نام خانوادگی:

سعید مبلغ حسینی

پست الکترونیکی:
smbhosseini@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

سید اسماعیل میرزائیان

پست الکترونیکی:
Mirzaeian@mit.ac.ir

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

ميثم يداله زاده طبری

پست الکترونیکی:
m.tabari@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حمید جزایری

پست الکترونیکی:
jazayeri@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

مرتضی بابازاده شاره

پست الکترونیکی:
babazadeh@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

همایون موتمنی

پست الکترونیکی:
motameni@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

مجتبی ولی نتاج

پست الکترونیکی:
m.valinataj@nit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

پیام محمودی نصر

پست الکترونیکی:
pmahmood@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حسین شیرگاهی

پست الکترونیکی:
shirgahi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حسن طنابی

پست الکترونیکی:
hassan.tanabi@gmail.com