اساتید

مهندسی عمران و معماری

ریس دانشکده: فرزاد فرخ زاد

گروه معماری

مدیر گروه:مهدی غفوری

نام و نام خانوادگی:

مهدی غفوری

پست الکترونیکی:
Architect_mgh@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

مجید یوسف نیا

پست الکترونیکی:
mjmpasha@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

آيدا ارجمندتبار

پست الکترونیکی:
arjmandtabaraida@gmail.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

محمود رازجویان

پست الکترونیکی:
razjoyan@yahoo.com

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

وحید حیدرنتاج

پست الکترونیکی:
nataj@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

زهیر متکی

پست الکترونیکی:
mottaki@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

بهرام عنایتی

پست الکترونیکی:
enayti@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمود حسن پور

پست الکترونیکی:
mhassanpour@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

مریم رزقی

پست الکترونیکی:
mrezghi@yahoo.com