اساتید

مهندسی عمران و معماری

ریس دانشکده: فرزاد فرخ زاد

گروه عمران

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

نام و نام خانوادگی:

فرزاد فرخ زاد

پست الکترونیکی:
farzadfarrokhzad@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

توحيد نعمتي

پست الکترونیکی:
tohid@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

عسگر جانعلی زاده

پست الکترونیکی:
asskar@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

عیسی شوش پاشا

پست الکترونیکی:
shooshpasha@nit.ac.ir

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

محسن احمدی

پست الکترونیکی:
Ahmadi@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

علی چراغعلی زاده

پست الکترونیکی:
Gheraghalizadeh@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

محسن قربانی

پست الکترونیکی:
Ghorbani@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

حسین فلاح نژاد

پست الکترونیکی:
Fallahnejad@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

یاسر محمودی

پست الکترونیکی:
mahmoodi@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

سید محمد هادی مرتضوی

پست الکترونیکی:
Mortazavi@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

نوید قصابکلایی

پست الکترونیکی:
navid@mit.ac.ir