اساتید

مهندسی مکانیک و صنایع

ریس دانشکده: طاهره گرجی

گروه مکانیک

مدیر گروه:طاهره گرجی

نام و نام خانوادگی:

مفید گرجی

پست الکترونیکی:
gorji@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

طاهره گرجی

پست الکترونیکی:
gorji.tahereh@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد حاجی اميری

پست الکترونیکی:
hajeamire@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

داود دمیری گنجی

پست الکترونیکی:
domiriganji@yahoo.com

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

مهدی میانسری

پست الکترونیکی:
miansari@yahoo.com

مرتبه: استادیار

مهندسی شیمی

مدیر گروه:قاسم نجف پور درزی

نام و نام خانوادگی:

قاسم نجف پور درزی

پست الکترونیکی:
najafpour@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

شعبان نجف پور

پست الکترونیکی:
najafpour@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حسن امینی راد

پست الکترونیکی:
aminirad@yahoo.com

مرتبه: استادیار

گروه صنایع

مدیر گروه:ياسر خسرويان

نام و نام خانوادگی:

ياسر خسرويان قادیکلائی

پست الکترونیکی:
yaser_khosravian@yahoo.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

رضا غضنفری

پست الکترونیکی:
mrezaghazanfary@gmail.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

سعید امامی

پست الکترونیکی:
emami@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

عبدالستار صفایی

پست الکترونیکی:
safaei@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

رمضان نعمتی کشتلی

پست الکترونیکی:
rnemati@gmail.com

مرتبه: استادیار

مدیریت صنعتی

مدیر گروه:ياسر خسرويان

نام و نام خانوادگی:

عبدالحمید صفایی قادیکلایی

پست الکترونیکی:
safaeia@yahoo.com

مهندسی برق و کامپیوتر

ریس دانشکده: محسن نیک پور

گروه برق والکترونیک

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

سید باقر رمضان نیا

پست الکترونیکی:
bramzannia@ee.kntu.ac.ir

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

بهرام عزیزاله گنجی

پست الکترونیکی:
ganji@yahoo.com

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

احمد محمدی نژاد

پست الکترونیکی:
a.mohamadinejad@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا ذهابی

پست الکترونیکی:
zahabi@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمد غلامی

پست الکترونیکی:
gholami@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

رضا غزالیان

پست الکترونیکی:
ghazalian@yhoo.com

نام و نام خانوادگی:

احسان نادر نژاد

پست الکترونیکی:
ehsan_nader@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

ایمان اسمعیلی

پست الکترونیکی:
esmaili@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حجت غنودی

پست الکترونیکی:
ghonoodi@yahoo.com

مهندسی پزشکی

مدیر گروه:محسن نیک پور

نام و نام خانوادگی:

محسن نیک پور

پست الکترونیکی:
mhsnnikpour@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

سجاد سلیمانی امیری

پست الکترونیکی:
sajjad.soleimaniamiri@mit.ac.ir

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

علی شبستانی منفرد

پست الکترونیکی:
shabestani@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا کرمی

پست الکترونیکی:
karami@yahoo.com

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

یاسر بالغی

پست الکترونیکی:
baleghi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

کوروش ابراهیم نژاد گرجی

پست الکترونیکی:
kgorji@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

سیما شهابی

پست الکترونیکی:
shahabi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

عباس سلیمانی

پست الکترونیکی:
ababassoleymani@yahoo.co.uk

مرتبه: استادیار

گروه كامپيوتر

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

نام و نام خانوادگی:

سعید مبلغ حسینی

پست الکترونیکی:
smbhosseini@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

سید اسماعیل میرزائیان

پست الکترونیکی:
Mirzaeian@mit.ac.ir

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

حمید جزایری

پست الکترونیکی:
jazayeri@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

مرتضی بابازاده شاره

پست الکترونیکی:
babazadeh@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

همایون موتمنی

پست الکترونیکی:
motameni@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

مجتبی ولی نتاج

پست الکترونیکی:
m.valinataj@nit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

پیام محمودی نصر

پست الکترونیکی:
pmahmood@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

حسین شیرگاهی

پست الکترونیکی:
shirgahi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حسن طنابی

پست الکترونیکی:
hassan.tanabi@gmail.com

مهندسی عمران و معماری

ریس دانشکده: فرزاد فرخ زاد

گروه معماری

مدیر گروه:مهدی غفوری

نام و نام خانوادگی:

مهدی غفوری

پست الکترونیکی:
Architect_mgh@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

مجید یوسف نیا

پست الکترونیکی:
mjmpasha@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

آيدا ارجمندتبار

پست الکترونیکی:
arjmandtabaraida@gmail.com

مرتبه: مربی

نام و نام خانوادگی:

محمود رازجویان

پست الکترونیکی:
razjoyan@yahoo.com

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

وحید حیدرنتاج

پست الکترونیکی:
nataj@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

زهیر متکی

پست الکترونیکی:
mottaki@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

بهرام عنایتی

پست الکترونیکی:
enayti@yahoo.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

محمود حسن پور

پست الکترونیکی:
mhassanpour@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

مریم رزقی

پست الکترونیکی:
mrezghi@yahoo.com

گروه عمران

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

نام و نام خانوادگی:

فرزاد فرخ زاد

پست الکترونیکی:
farzadfarrokhzad@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

توحيد نعمتي

پست الکترونیکی:
tohid@gmail.com

مرتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی:

عسگر جانعلی زاده

پست الکترونیکی:
asskar@nit.ac.ir

مرتبه: استاد تمام

نام و نام خانوادگی:

عیسی شوش پاشا

پست الکترونیکی:
shooshpasha@nit.ac.ir

مرتبه: دانشیار

نام و نام خانوادگی:

محسن احمدی

پست الکترونیکی:
Ahmadi@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

علی چراغعلی زاده

پست الکترونیکی:
Gheraghalizadeh@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

محسن قربانی

پست الکترونیکی:
Ghorbani@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

حسین فلاح نژاد

پست الکترونیکی:
Fallahnejad@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

یاسر محمودی

پست الکترونیکی:
mahmoodi@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

سید محمد هادی مرتضوی

پست الکترونیکی:
Mortazavi@mit.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

نوید قصابکلایی

پست الکترونیکی:
navid@mit.ac.ir

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

ریس دانشکده: جمشید آقاجانزاده

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه:جمشید آقاجانزاده

نام و نام خانوادگی:

جمشید آقاجانزاده

پست الکترونیکی:
j.aghajanzadeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

محمد بابازاده

پست الکترونیکی:
mbabazadeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

احمد حسن پور

پست الکترونیکی:
AHasanpour@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

نقی سنایی

پست الکترونیکی:
sanayi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

سید قاسم موسوی فرد

پست الکترونیکی:
moosavi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

الیاس ابراهیم پور

پست الکترونیکی:
ebrahimpour@yahoo.com