کارکنان

مدیران

نام و نام خانوادگی:
محسن نیک پور

پست الکترونیکی:
mhsnnikpour@yahoo.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

کارشناسان

نام و نام خانوادگی:
سید مرتضی کاظمي

پست الکترونیکی:
kazemi@mit.ac.ir

سمت:کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100188

نام و نام خانوادگی:
سحر نیک نفس

پست الکترونیکی:
niknafs@mit.ac.ir

سمت:کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100112