کارکنان

مدیران

نام و نام خانوادگی:
قاسم نجف پور درزی

پست الکترونیکی:
najafpour@nit.ac.ir

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سید اسماعیل میرزائیان

پست الکترونیکی:
Mirzaeian@mit.ac.ir

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محسن نیک پور

پست الکترونیکی:
mhsnnikpour@yahoo.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
ناصر شاطری امیری

پست الکترونیکی:
shateri@mit.ac.ir

سمت:مدیر اداری مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100133

نام و نام خانوادگی:
منوچهر قزوینی

پست الکترونیکی:
ghazvini@mit.ac.ir

سمت:مدیردفتر ریاست

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100101

نام و نام خانوادگی:
حسن سالاريه

پست الکترونیکی:
h_salariyeh@hotmail.com

سمت:مسئول حراست

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100130

نام و نام خانوادگی:
مهدی نقی زاده

پست الکترونیکی:
naghizadeh@gmail.com

سمت:مدیر آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100105

نام و نام خانوادگی:
علی حسن‌پور امیری

پست الکترونیکی:
hassanpour.ali@mit.ac.ir

سمت: کارشناس مسئول مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100114

نام و نام خانوادگی:
عباس سلیمانی

پست الکترونیکی:
ababassoleymani@yahoo.co.uk

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :