کارکنان

مدیران

نام و نام خانوادگی:
حسن سالاريه

پست الکترونیکی:
h_salariyeh@hotmail.com

سمت:مسئول حراست

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100130

نام و نام خانوادگی:
مهدی نقی زاده

پست الکترونیکی:
naghizadeh@gmail.com

سمت:مدیر آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100105

نام و نام خانوادگی:
علی حسن‌پور امیری

پست الکترونیکی:
hassanpour.ali@mit.ac.ir

سمت: کارشناس مسئول مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100114

کارشناسان

نام و نام خانوادگی:
سید امیر حسین میرنیا

پست الکترونیکی:
s.amirmirnia@gmail.com

سمت:برنامه نویس-ISP

مدرک تحصیلی: ارشد مهندسی نرم افزار

تماس : 01135100135

نام و نام خانوادگی:
سید عباس میرنیا

پست الکترونیکی:
mirnia.Abbas@mit.ac.ir

سمت:کارشناس مسئول اداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100151

نام و نام خانوادگی:
زهرا سلیمانی

پست الکترونیکی:
soleimani.zahra@mit.ac.ir

سمت:مسئول دفتر حقوقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس :

نام و نام خانوادگی:
مریم امیدیان

پست الکترونیکی:
omidian@mit.ac.ir

سمت:کارشناس مسئول دانشجویی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100110

نام و نام خانوادگی:
حوری مهدی‌پور طاهر

پست الکترونیکی:
mehdipour@mit.ac.ir

سمت:کارشناس امورفارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100113

نام و نام خانوادگی:
سید مرتضی کاظمي

پست الکترونیکی:
kazemi@mit.ac.ir

سمت:کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100188

نام و نام خانوادگی:
سحر نیک نفس

پست الکترونیکی:
niknafs@mit.ac.ir

سمت:کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100112

نام و نام خانوادگی:
فاطمه سلیمانی

پست الکترونیکی:
Fsolimani@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد قائمی امیری

پست الکترونیکی:
ghaemi@mit.ac.ir

سمت:کارپرداز

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100122

نام و نام خانوادگی:
حسین نصری

پست الکترونیکی:
nasri@mit.ac.ir

سمت:کارشناس مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100115

نام و نام خانوادگی:
سید مهدی حجازی

پست الکترونیکی:
hejazi@mit.ac.ir

سمت:مسئول سایت ،شبکه ،سمعی و بصری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100119

نام و نام خانوادگی:
مهدی( رضا قلی زاده)عمران

پست الکترونیکی:
omran@mit.ac.ir

سمت:مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100120

نام و نام خانوادگی:
محبوبه سماکوش

پست الکترونیکی:
samakush@mit.ac.ir

سمت:مسئول بایگانی آموزش

مدرک تحصیلی: کاردانی

تماس : 01135100118

نام و نام خانوادگی:
سوده روشنفكر

پست الکترونیکی:
roshanfekr@mit.ac.ir

سمت:متصدی امور دفتری و بایگانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100116

نام و نام خانوادگی:
سید هادی هاشمی

پست الکترونیکی:
hashemi@mit.ac.ir

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس : 01135100102

نام و نام خانوادگی:
سيد مصطفي عباس نژاد

پست الکترونیکی:
abbasnejad@mit.ac.ir

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس : 01135100150

خدماتی و انتظامات

نام و نام خانوادگی:
زین العابدین پیشدار

پست الکترونیکی:
zpishdar@mit.ac.ir

سمت:خدمات

مدرک تحصیلی: دیپلم

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد کاظم خداداد

پست الکترونیکی:
khodadad@mit.ac.ir

سمت:خدمات

مدرک تحصیلی: کاردانی

تماس : 01135100109

نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا اردشيري

پست الکترونیکی:
ardeshiri@mit.ac.ir

سمت:حفاظت فیزیکی

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد رضا یوسفی

پست الکترونیکی:
yousefi@mit.ac.ir

سمت:حفاظت فیزیکی(حراست)

مدرک تحصیلی: کاردانی

تماس : 01135100100

نام و نام خانوادگی:
نیما حسن زاده

پست الکترونیکی:
hassanzadeh@mit.ac.ir

سمت:حفاظت فیزیکی(حراست)

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100100

نام و نام خانوادگی:
محمدرضا ذبیح زاده امیری

پست الکترونیکی:
zabihzadeh@mit.ac.ir

سمت:حفاظت فیزیکی

مدرک تحصیلی: کاردانی

تماس : 01135100100