کارکنان

مدیران

نام و نام خانوادگی:
حسن سالاريه

پست الکترونیکی:
salarieh@gmail.com

سمت:مسئول حراست

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100130

نام و نام خانوادگی:
مهدی نقی زاده

پست الکترونیکی:
naghizadeh@gmail.com

سمت:مدیر آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100105

نام و نام خانوادگی:
علی حسن‌پور امیری

پست الکترونیکی:
hassanpour.ali@mit.ac.ir

سمت: کارشناس مسئول مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس : 01135100114

کارشناسان

نام و نام خانوادگی:
سید امیر حسین میرنیا

پست الکترونیکی:
s.amirmirnia@gmail.com

سمت:برنامه نویس-ASP

مدرک تحصیلی: ارشد مهندسی نرم افزار

تماس : 01135100135

نام و نام خانوادگی:
زهرا سلیمانی

پست الکترونیکی:
soleimani.zahra@mit.ac.ir

سمت:مسئول دفتر حقوقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس :

نام و نام خانوادگی:
حوری مهدی‌پور طاهر

پست الکترونیکی:
mehdipour@mit.ac.ir

سمت:کارشناس امورفارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100113

نام و نام خانوادگی:
محمد قائمی امیری

پست الکترونیکی:
ghaemi@mit.ac.ir

سمت:کارپرداز- امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100122

نام و نام خانوادگی:
سید هادی هاشمی

پست الکترونیکی:
hashemi@mit.ac.ir

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس : 01135100102

خدماتی و انتظامات

نام و نام خانوادگی:
زین العابدین پیشدار

پست الکترونیکی:
zpishdar@mit.ac.ir

سمت:خدمات

مدرک تحصیلی: دیپلم

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد کاظم خداداد

پست الکترونیکی:
khodadad@mit.ac.ir

سمت:خدمات

مدرک تحصیلی: کاردانی

تماس : 01135100109

نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا اردشيري

پست الکترونیکی:
ardeshiri@mit.ac.ir

سمت:حفاظت فیزیکی

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد رضا یوسفی

پست الکترونیکی:
yousefi@mit.ac.ir

سمت:حفاظت فیزیکی(حراست)

مدرک تحصیلی: کاردانی

تماس : 01135100100