گروه برق والکترونیک

مهندسی برق

مدیر گروه:محسن نیک پور

مقطع:کارشناسی پیوسته

اولین دوره:1392

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مدیر گروه:محسن نیک پور

مقطع:کارشناسی ناپیوسته

اولین دوره:1388

مهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقال

مدیر گروه:محسن نیک پور

مقطع:کارشناسی ناپیوسته

اولین دوره:1391

مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال

مدیر گروه:محسن نیک پور

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1395

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مدیر گروه:محسن نیک پور

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1392