گروه كامپيوتر

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

مقطع:کاردانی

اولین دوره:1384

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

مقطع:کارشناسی ناپیوسته

اولین دوره:1395

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

مقطع:کارشناسی پیوسته

اولین دوره:1389

مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

مدیر گروه:سید اسماعیل میرزائیان

مقطع:کارشناسی پیوسته

اولین دوره:1392

مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

مدیر گروه:ميثم يداله زاده طبری

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1393

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مدیر گروه:ميثم يداله زاده طبری

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1394